Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2017

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory

   
 

2a. bod Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

   
 

3a. bod Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

4a. bod Rekonštrukcia Karloveskej radiály

   
 

5. bod Návrh na predaj pozemku

   
 

6. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 131

   
 

Hlasovanie k 4. a 6. bodu

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej By

   
 

7b. bod Príprava VZN o zeleni

   
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre mestskú časť Bratislava-Rača

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

   
 

12. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

   
 

13. bod Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku

   
 

14. bod Informácia o stave plnenia Akčného plánu cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

   
 

14a. bod Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave

   
 

30. bod Rôzne

   
 

31. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2016 - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h

   
 

32. bod Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov

   
 

33. bod Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke

   
 

33a. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2016 - ako druhý po obede

   
 

Vystúpenie starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: