Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2017

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory

   
 

2a. bod Potvrdenie časti B bodov 3 a 4 a časti C uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, ktorých výkon bol pozastavený

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

   
 

3a. bod Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

   
 

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

4a. bod Rekonštrukcia Karloveskej radiály

   
 

5. bod Návrh na predaj pozemku

   
 

6. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 131

   
 

Hlasovanie k 4. a 6. bodu

   
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej By

   
 

7b. bod Príprava VZN o zeleni

   
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5400/1, parc. č. 5400/ 2, parc. č. 5101/2 a parc. č. 5099/2, pre Zemegulu, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 736/7 a časti pozemku parc. č. 736/2, pre mestskú časť Bratislava-Rača

   
 

Slovo pre verejnosť

   
 

11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

   
 

12. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

   
 

13. bod Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku

   
 

14. bod Informácia o stave plnenia Akčného plánu cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

   
 

14a. bod Poskytnutie priestoru pre komunitnú cyklodielňu a pridružené aktivity Centra mobility v Bratislave

   
 

30. bod Rôzne

   
 

31. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2016 - Materiál bude prerokovaný o 11:00 h

   
 

32. bod Informácia o situácii v BVS - ako prvý bod po vystúpení občanov

   
 

33. bod Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke

   
 

33a. bod Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2016 - ako druhý po obede

   
 

Vystúpenie starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: