Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2017

  

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

  

3. bod Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

  

3. bod Pokračovanie

  

5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1790/2, Viliamovi Kulacsovi s manželkou Luciou

  

6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10, do vlastníctva Arnošta Kolozsiho s manželkou

  

7. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.

  

8. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou

  

10. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho us

  

11. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1168/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andr

  

12. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21739/1, parc. č. 21739/20 a parc. č. 21739/31, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok v k. ú. Karlova Ves, pa

  

13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/43, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  

14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  

14a. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/9, 10, 11, a k. ú. Petržalka, parc. č. 2026/2, 3, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave

  

15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

16. bod Návrh novely všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy mesta

  

17. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  

18. bod Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

  

19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  

20. bod Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republ

  

21. a 22. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. + Dopravný podnik

  

24. bod Účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016

  

25. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia MsZ č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017

  

26. bod Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

  

27. a 28. bod Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií + Menovanie zástupocu do rady školy F. Oswalda

  

29. a 30. bod Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 + Komunálny plán

  

31. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 679/2016 zo dňa 16.11.2016 – analýza poplatku za rozvoj

  

32. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

  

33. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  

35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave

  

36. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Sloven

  

37. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom 2 predajných stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

  

38. bod Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k

  

39. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a sc

  

40. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hl

  

41. bod Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži

  

42. a 43. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy + Interpelácie

  

44. bod Rôzne

  

45. bod Slovo pre verejnosť

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava