Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

Otvorenie, schválenie programu zuasadnuutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017

   
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

   
 

3. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

   
 

3a. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník

   
 

4. bod Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika (1. časť)

   
 

4. bod Pokračovanie

   
 

5. bod Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás

   
 

Hlasovanie o nájme pre veľvyslanectvo USA

   
 

6. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

6a. bod Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

Hlasovanie o návrhu urbanistického riešenia

   
 

51. bod Rôzne

   
 

52. bod Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: