Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ

 

Otvorenie, schválenie programu zuasadnuutia

   
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017

   
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

   
 

3. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

   
 

3a. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník

   
 

4. bod Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika (1. časť)

   
 

4. bod Pokračovanie

   
 

5. bod Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás

   
 

Hlasovanie o nájme pre veľvyslanectvo USA

   
 

6. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

6a. bod Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

Hlasovanie o návrhu urbanistického riešenia

   
 

51. bod Rôzne

   
 

52. bod Slovo pre verejnosť

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: