NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Oboznámenie poslancov s rokovacím poriadkom a používaním hlasovacieho zariadenia

  
 

Program rokovania

  
 

0. bod Sľub novozvoleného poslanca

  
 

1. bod Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš

  
 

1a. bod Dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

2. bod Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

3. bod Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

4. bod Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

5. bod Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

6. bod Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

  
 

7. bod Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

8. bod Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

9. bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

  
 

10. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

11. bod Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, september

  
 

12. bod Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri Habánskom mlyne 8

  
 

13. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 9193/483 a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy

  
 

14. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Metro

  
 

15. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  
 

16. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akc

  
 

17. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti BVS, a.s.

  
 

18. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  
 

19. bod Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  
 

20. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratis

  
 

21. bod Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eur

  
 

22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

  
 

22a. bod Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

  
 

22b. bod Slovo o verejnosť

  
 

23. bod Návrh zasadacieho poriadku

  
 

24. bod Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  
 

25. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019

  
 

26. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

27. bod Interpelácie

  
 

28. bod Rôzne

  
 

Hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: