Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR BratislavyOboznámenie poslancov s rokovacím poriadkom a používaním hlasovacieho zariadenia

  

Program rokovania

  

0. bod Sľub novozvoleného poslanca

  

1. bod Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš

  

1a. bod Dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

2. bod Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  

3. bod Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

4. bod Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

5. bod Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

6. bod Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

  

7. bod Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

  

8. bod Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  

9. bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

  

10. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

11. bod Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, september

  

12. bod Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri Habánskom mlyne 8

  

13. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 9193/483 a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy

  

14. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Metro

  

15. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  

16. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akc

  

17. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti BVS, a.s.

  

18. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  

19. bod Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  

20. bod Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratis

  

21. bod Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eur

  

22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

  

22a. bod Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

  

22b. bod Slovo o verejnosť

  

23. bod Návrh zasadacieho poriadku

  

24. bod Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  

25. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019

  

26. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

27. bod Interpelácie

  

28. bod Rôzne

  

Hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava