NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvoreniie, program zasadnutia

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09., 31. 10., 30. 11., 31. 12. 2018 a k 31. 1. 2019

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

  
 

3. bod Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava

  
 

4. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

5. bod Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava

  
 

6. bod Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  
 

6a. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

  
 

6b. bod Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  
 

7. bod Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

10. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

11. bod Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

  
 

12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019

  
 

13. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

  
 

14. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

15. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

  
 

16. bod 16.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

17. bod Návrh na odpísanie pohľadávok

  
 

18. bod Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

  
 

19. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov Bratislava

  
 

20. bod Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opatreniach

  
 

21. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  
 

22. bod Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  
 

23. bod Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 - 2017

  
 

24. bod Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018

  
 

25. bod Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

26. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

27. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  
 

28. bod 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a

  
 

29. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  
 

30. bod Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

  
 

31. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  
 

32. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  
 

33. bod Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  
 

34. bod Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov - neposlancov.

  
 

35. bod Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy

  
 

36. bod Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

  
 

37. bod Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami

  
 

38. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

38a. bod .Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte

  
 

38b. bod Informácia o plnení protikorupčného minima k 31.12.2018

  
 

38c. bod Informácia o plnení protikorupčného minima k 31.12.2018

  
 

39. bod

  
 

40. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: