NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava Petržalka* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja Mestských lesov v Bratislave

  
 

2. bod Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja

  
 

3. bod Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04

  
 

4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku.

  
 

5. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania Mestského jazdeckého areálu vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie sam

  
 

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového stojiska

  
 

10. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane K. a Rastislavovi K.

  
 

11. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

12. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

13. bod Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému

  
 

14. bod Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

  
 

15. bod Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

  
 

16. bod Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018

  
 

17. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  
 

18. bod Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

  
 

19. bod Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu

  
 

20. bod Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25.4.2018

  
 

21. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31.05.2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi

  
 

22. bod Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava T.

  
 

23. bod Stiahnutý

  
 

24. bod Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra A. a Mgr. Da

  
 

25. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29.

  
 

26. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, kt

  
 

27. bod Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

  
 

28. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčs

  
 

29. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského

  
 

30. bod Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

31. bod Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov

  
 

32. bod Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  
 

33. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

34. bod Interpelácie - ako prvý bod po obede

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

35. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: