Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava Petržalka
 • Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2019
 • 2. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2018
 • 3. bod Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018
 • 4. bod Návrh na poverenie riadením Metropolitného inštitútu Bratislavy do vykonania výberového konania
 • 5. bod Štatút predstavenstiev obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
 • 6. bod Stiahnutý z rokovania
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Centre pre deti a rodiny REPULS
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v centre pre deti a rodiny RETEST
 • 9. bod Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST
 • 10. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole, Odbojárov 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb
 • 11. bod Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava - hokejového mantinelu EURO EXTRA, z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú
 • 12. bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 15664/11, k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín, v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák - BEDROCK KAMENÁRSTVO so
 • 13. bod Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m² ako časť parcely registra „C“ KN č. 19575/1 a stavby, súpis. č. 13909, na parcele registra „C“ KN č. 19575/3, v k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťa
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13529, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k. ú. Devínska Nová Ves
 • 17. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 18. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 19. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
 • 20. bod Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat
 • 21. bod Stiahnutý
 • 22. bod Stiahnutý
 • 23. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021
 • 24. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 25. bod Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000,00 Eur na projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži
 • 26. bod Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • Slovo pre verejnosť
 • 27. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27a. bod Návrh na schválenie dodatku č. 5 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave
 • 27b. bod Návrh na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne – MČ Vajnory
 • 28. bod Interpelácie
 • 29. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava