Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava PetržalkaOtvorenie, program zasadnutia

  

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2019

  

2. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

  

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

  

4. bod Zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a voľba mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy verejným hlasovaním

  

4a. bod Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie - Maják nádeje, n. o., v likvidáci

  

5. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave, na dobu neurčitú, spoločnosti Galeria BK, a. s., so sídlom v Bratislave

  

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 7/2014 na dobu určitú od 1.6.2019 do 31.5.2020 pre Mgr. Júliusa Ďuriana, so sídlom v Bratislave

  

7. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Vývojová ulica, k. ú. Rusovce, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

  

8. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1420/3, Turistická ulica, Márii T

  

9. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1259/6, manželom Ji

  

10. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemok parc. č. 1866/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/2

  

12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 731, spoločnosti ReSpect, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  

13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17323/51, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o., so sídlom v Bratislave

  

14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m², v stavbe, so súpis. č. 1183, na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku parc. č. 2879, občianskemu združeniu Inklúz

  

15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

  

16. bod.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

17. bod Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie október 2018 až apríl 2019

  

18. bod Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy

  

Slovo pre verejnosť

  

19. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  

20. bod Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

  

21. bod Návrh na schválenie člena Dozornej rady v združení Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope za hlavné mesto SR Bratislavu

  

22. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

  

23. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, v areáli Kaštieľa v Čunove, parc. č. 543/4, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo

  

24. bod Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 5 933,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-17-00 zo dňa 25. 01. 2018, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7-13 v zastúpení spoločnosti Správa domov SBD Bratislava

  

27. bod Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Ing. Gabrielom Greššom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/6, Bartókova ulica

  

28. bod Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a MUDr. Martinom Demešom, bytom Bratislava, na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/30, Bartókova ulica

  

30. bod Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

  

32. bod 32.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov na letnú sezónu v Areáli zdravia Zlaté piesky a pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia

  

33. bod Návrh na nájom pozemku o výmere 20 m² ako časť parcely registra C KN č.19188/3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  

34. bod Informácia o zámere odkúpenia bývalej ubytovne v k. ú. Rača vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu

  

35. bod Návrh na vypustenie bodov 24.1.1 - 24.1.29 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Osadná 9

  

36. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Košická 10, 12, 14, Bebravská 14, 16, 18, Holíčska 9, Gercenova 6B, vlastníkom bytov

  

37. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1066/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Plickova 8 a Podzáhradná 15

  

37a. bod Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

  

38. bod Petícia proti výstavbe Polyfunkčného bytového domu Topoľčianska

  

39. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

40. bod Interpelácie

  

41. bod Rôzne

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava