NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení

  
 

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

  
 

4. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto Slovenskej rep

  
 

5. bod Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v hlavnom meste SR Bratislave

  
 

6. bod Návrh na schválenie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – nízkoemisné zóny

  
 

7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Devínska Nová Ves

  
 

8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy – Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-

  
 

9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a

  
 

10. bodInformácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  
 

11. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodn

  
 

12. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  
 

13. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

14. až 19. bod Spoločné prerokovanie perzonálne obsadenie spoločností s majetkovou účasťou hl. mesta SR Bratislavy

  
 

19a. bod Návrh spoločného Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022

  
 

20. bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  
 

21. bod Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

22. bod Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

23. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi B

  
 

24. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako maje

  
 

25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk

  
 

26. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú.

  
 

27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave

  
 

28. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice

  
 

29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypas

  
 

29a. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

30. a 31. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy + Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2019

  
 

32. bod Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  
 

33. bod Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2018

  
 

34. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  
 

35. bod Zóny bez pesticídov

  
 

36. bod Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA

  
 

37. bod Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

38. bod Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08. 12. 2016

  
 

39. bod Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na projekty mestských častí Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Rače, Rusoviec a Záhorskej Bystrice

  
 

40. bod Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova na rok 2019

  
 

41. bod (Návrh) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

  
 

42. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

43. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A

  
 

44. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, do vlastníctva manželov Šteliarovcov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami - stiahnuté z rokovania predkladateľom

  
 

45. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  
 

46. bod Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Br

  
 

47. bod Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

48. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38,

  
 

49. bod Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 1. bod)

  
 

50. bod Petícia za vypracovanie urbanistickej štúdie – Riešenie zóny Petržalka-stred, Námestie Jána Pavla II. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 2. bod)

  
 

51. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Uznesenia

  
 

52. bod Interpelácie

  
 

52a. bod a.Návrh na zmenu uznesenia č. 140/2019 zo dňa 25., 04. 2019 (Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastní

  
 

53. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: