Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR BratislavaOtvorenie, schválenie programu

  

0. bod Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 8. - 31. 8. 2020 organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja

  

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2020

  

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

  

3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke

  

4. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi

  

5. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako majetkovoprávn

  

6. bod Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

7. bod Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

  

7a. bod Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board

  

8. bod Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

  

9. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  

10. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  

10a. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača

  

11. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedl

  

12. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadick

  

13. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č.

  

14. bod Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  

15. bod Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  

16. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

17. bod Interpelácie

  

18. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: