Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava


 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2020
 • 2. bod Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
 • 4. bod Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských častí na rok 2020
 • 5. bod Návrh na načerpanie nového úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu
 • 6. bod Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019
 • 7. bod Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
 • 8. bod Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 9. bod Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku MsZ hl. mesta SR Bratislavy
 • 9a. bod Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy
 • 9b. bod Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 • 10. bod Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.
 • 10a. bod Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoo Bratislava
 • 11. bod Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy
 • 12. bod Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu bytov (Muchovo námestie)
 • 13. bod Info o účtovnej závierke za Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • 14. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2019 KSP, s.r.o.
 • 15. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 Bratislavská integro
 • 16. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku Odvoz a likvidácia odpad
 • 17. Účtovná závierka - Národné tenisové centrum, a.s.
 • 18. bod Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu telovýchovných a rekreačných zariadeniach
 • 18a. bod Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí
 • 18b. bod Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Lamač
 • 19. bod Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre OZ Jumping
 • 20. bod Nájom nebyť. priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17,
 • 21. bod Nájom časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17,
 • 22. bod Nájom časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21,
 • Slovo pre verejnosť
 • 23. a 24. bod Nájom časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74,
 • 25. bod Nájom časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69,
 • 26. bod Nájom časti terasy budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18,
 • 27. bod Odpustenie povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DP
 • 28. bod Nájomj týkajúci sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Metropolitnému inštitútu Bratislava
 • 29. bod Nájom nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • 30. bod Nájom k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii
 • 31. bod Nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • 32. bod Nájom pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s.
 • 33. bod Nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení
 • 34. bod Nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a. s.,
 • 35. bod Nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu
 • 36. bod Nájjom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi
 • 37. bod Nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU
 • 38. bod pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového vlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej
 • 39. bod Predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy Chude
 • 40. bod Predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej
 • 41. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica
 • 42. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi Pilkovi
 • 43. bod zmena uznesenia MsZ Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania chodnika
 • 43. bod Udelenie súhlasu s prevodo nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii,
 • 43bc. bod Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov + Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa UZč. 357/2004 Z.
 • 44. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra
 • 45. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra
 • 46. bod Informácia o ch nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere
 • 47. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
 • 48. bod Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy
 • 49. bod Návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy
 • 50. bod Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006
 • 51. bod Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
 • 53. bod Info. o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 54. bod Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála
 • 55. bod Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej org. Generálny inv.
 • 58. bod Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2
 • 59. bod Zrušenie predkupného práva Bratislavy na pozemok v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica vo vlastníctve manželov Byalkovcov
 • 60. až 63. Návrhy na nájom nebytového priestoru _ podchod - obchodnej verejnej súťaže
 • 64 až 68. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného
 • 69. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019
 • 70. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 71. bod Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h., po Správe o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2019 polícii)
 • 72. Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: