Bratislava VUC | zastupitelstvo.sk

Bratislava VUCZasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja


 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 7. február – 30. apríl 2020
 • 2. bod Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 (spustenie prehrávania tohto bodu môže trvať aj 20 sec., nakoľko videosúbor má 2.5 hod.)
 • 3. bod Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Martina Vlačikyho zo dňa 28. februára 2020
 • 4. bod Informácia o situácii v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ul. č. 35 - 37 v Pezinku, v súvislosti s ochorením COVID-19
 • 5. bod Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore (GDPR)
 • 6. bod Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík KA – 027/2019/1140
 • 7. bod Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 8. bod Návrh majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na schválenie nájmu časti parciel v k. ú. Tomášov obci Tomášov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie kúpy rodinného domu v k. ú. Modra v súvislosti s projektom Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA
 • 11. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 zo dňa 14. 06. 2019 v spojení so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2019 zo dňa 20. 09.
 • 12. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 148/2019 zo dňa 14.06.2019 a zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie projektu TELOcvične - Centra súčasného tanca a p
 • 13. bod Návrh na vyradenie Gymnázia so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a so
 • 14. bod Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 15. bod Návrh na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky
 • 16. bod Zámer na prijatie úverového rámca od tuzemskej finančnej inštitúcie
 • 17. bod Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
 • 18. bod .Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 19. bod Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2019 a návrh aktivít na podporu lokálnej ekonomiky k naštartovaniu turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji počas a po skončení pandémie korona vírusu
 • 20. bod .Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: