20. zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského kraja

Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava VÚC

 

1. bod Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - september 2012

   
 

2. bod Informácia o vybavení interpelácie poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25. 05. 2012

   
 

3. bod Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu EdTRANS v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

   
 

4. bod Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako vedúceho partnera do projektu „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 200

   
 

5. bod Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci projektu -Viacročný rámec pre technickú pomoc pre región Bratislava

   
 

6. bod Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Behind the bridge/ Za mostom spolufinancovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

   
 

7. bod Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu TransDanube spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa

   
 

8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu - CYCLOMOST II

   
 

9. bod Návrh na schválenie predloženia projektového návrhu Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova v rámci Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava – Staré Mesto – Oblasť Blumentál

   
 

10. bod Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu BSK k 30. 6. 2012

   
 

11. bod Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v období od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012 a návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012

   
 

12. . bod Návrh na pomenovanie cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof

   
 

12. bod Pokračovanie /1/

   
 

12. bod Pokračovanie /2/

   
 

13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení VZN BSK č. 24/2008 za II. polrok 2012

   
 

14. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2012

   
 

15. bod Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly  vykonanej NKÚ SR v Bratis

   
 

15. bod Pokračovanie

   
 

16. bod Návrh na predaj nehnuteľností – stavby súp. č. 4651 na parc. č. 15430/7 a stavby súp.č.4652 na parc. č. 15430/6, LV č. 2093, k. ú. Nivy, spoločnosti Doprastav a. s.

   
 

17. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov na Vranovskej ulici č. 2, v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 2192 a LV č. 4290 v k. ú. Petržalka

   
 

18. bod Návrh na nájom častí pozemkov parcelné čísla 1839/2, 1840/2 a 1842/2 v k. ú. Čataj, obec Čataj, okres Senec vedených na LV č. 1739 pre Obec Čataj

   
 

19. bod Návrh na nájom časti cesty III/5021, situovanej na parcele číslo 1625/2 k. ú. Chorvátsky Grob

   
 

20. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042, k. ú. Plavecké Podhradie, okres Malacky, obec Plavecké Podhradie.

   
 

21. bod Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby

   
 

21. bod Pokračovanie /1/

   
 

21. bod Pokračovanie /2/

   
 

23. bod Návrh na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, LV č. 4877

   
 

24. bod Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

   
 

25. bod Návrh Menovanie poslancov do pracovnej komisie k analýze súdneho sporu so spoločnosťou SLOVAK LINES,  a.s.

   
 

26. bod Návrh Konanie o ochrane verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

   
 

27. bod Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 52
Bratislava 33
Košice 3
Nitra 6
Prešov 8
Trenčín 25
Trnava 91
Žilina 6