NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1.bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2019

  
 

2.bod Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

  
 

3.bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

  
 

4.bod Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s.

  
 

5.bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves

  
 

6.bod Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050

  
 

7.bod

  
 

8.bod Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

  
 

10.bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

11.bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6,

  
 

12.bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

  
 

13.bod

  
 

14.bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

15.bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlo

  
 

16.bod Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

17.bod Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt

  
 

18.bod Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v sume 10 00

  
 

19.bod Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 20 000,00 Eur

  
 

20.bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

  
 

21.bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

  
 

22.bod Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

23.bod Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  
 

23a.bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do dozornej rady tejto spoločnosti

  
 

24.bod Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

  
 

25.bod Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy pri základných umeleckých školách na ulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Batkova, Dalib

  
 

26.bod Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava

  
 

27.bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  
 

28.bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  
 

29.bod

  
 

30.bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik

  
 

31.bod Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu –

  
 

32.bod Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

33.bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

34.bod Interpelácie (materiál bude prerokovaný ako prvý po obedňajšej prestávke)

  
 

35.bod Rôzne

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutia mestského zastupiteľstva Bratislava