NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno

HTML5 player + vkladanie záznamu na web + sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program, Procedurálne otázky

  
 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2018

  
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne

  
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-02/2017

  
 

7. Majetkové záležitosti

  
 

7. pokračovanie

  
 

8. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2017

  
 

9. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2017

  
 

10. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4.2018

  
 

11. Rozpočet mesta Brezno – návrh na II. zmenu

  
 

12. Správy hlavnej kontrolórky

  
 

13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2017

  
 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

  
 

15. a 16. bod 15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster

  
 

17. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2018 a návrh rámcového programu zasadnutí

  
 

18. Návrh volebných obvodov a návrh na počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom období 2018 – 2022

  
 

19. Rôzne

  
 

20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelník

  
 

21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: