Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno

HTML5 player + vkladanie záznamu na web + sťahovanie záznamu

Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

Otvorenie, program, Procedurálne otázky

   
 

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2018

   
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne

   
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN-02/2017

   
 

7. Majetkové záležitosti

   
 

7. pokračovanie

   
 

8. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2017

   
 

9. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2017

   
 

10. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.4.2018

   
 

11. Rozpočet mesta Brezno – návrh na II. zmenu

   
 

12. Správy hlavnej kontrolórky

   
 

13. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2017

   
 

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

   
 

15. a 16. bod 15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster

   
 

17. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2018 a návrh rámcového programu zasadnutí

   
 

18. Návrh volebných obvodov a návrh na počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom období 2018 – 2022

   
 

19. Rôzne

   
 

20. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelník

   
 

21. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: