Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

1 až 3. bod Otvorenie, Procedurálne otázky

   
 

4. bod Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 8. 2. 2017 Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

   
 

5. bod 5.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

   
 

7. bod Majetkové záležitosti

   
 

8. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.12.2016

   
 

9. bod Správy hlavnej kontrolórky

   
 

10. bod Rôzne

   
 

10.5.1. bod Schválenie odvolania konateĺa v obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO

   
 

10.5.2. bod Pokračoavnie 1

   
 

10.5.3. bod Pokračoavnie 2

   
 

10.5.4. bod Pokračoavnie 3

   
 

11. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

12. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
 

13. bod Podanie žiadosti na vybudovanie Športového centra pre deti a mládež

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: