Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

1 až 3. bod Otvorenie, Procedurálne otázky

   
 

4. bod Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 8. 2. 2017 Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno

   
 

5. bod 5.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno

   
 

7. bod Majetkové záležitosti

   
 

8. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.12.2016

   
 

9. bod Správy hlavnej kontrolórky

   
 

10. bod Rôzne

   
 

10.5.1. bod Schválenie odvolania konateĺa v obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO

   
 

10.5.2. bod Pokračoavnie 1

   
 

10.5.3. bod Pokračoavnie 2

   
 

10.5.4. bod Pokračoavnie 3

   
 

11. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

12. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
 

13. bod Podanie žiadosti na vybudovanie Športového centra pre deti a mládež

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: