Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

1, 2, 3. bod Otvorenie, Procedurálne otázky

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2017

   
 

5. bod Majetkové záležitosti

   
 

6. bod Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2016

   
 

7. bod Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2016

   
 

8. bod Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na II. zmenu

   
 

9. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2017

   
 

10. bod Správa z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne

   
 

11. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2016

   
 

12. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2016

   
 

13. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2016

   
 

14 a 15. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2016

   
 

16. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP n.o.

   
 

17. bod Rôzne

   
 

18. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

19. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta BreznaOtvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: