Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1, 2, 3. bod Otvorenie, Procedurálne otázky

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2017

   
 

5. bod Majetkové záležitosti

   
 

6. bod Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2016

   
 

7. bod Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2016

   
 

8. bod Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na II. zmenu

   
 

9. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2017

   
 

10. bod Správa z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne

   
 

11. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2016

   
 

12. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2016

   
 

13. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2016

   
 

14 a 15. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2016

   
 

16. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP n.o.

   
 

17. bod Rôzne

   
 

18. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

19. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta BreznaOtvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: