Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

1 až 3. bod Otvorenie zasadnutia, procedurálne otázky

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.9.2017 Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martin

   
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti § 2 a § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v z

   
 

8. bod Majetkové záležitosti

   
 

9 až 12. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2017 + Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu

   
 

13. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno k 30.06.2017 + Správa o činnosti Mestskej polície

   
 

15. bod Správy hlavnej kontrolórky

   
 

16. bod Rôzne

   
 

17. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

18. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: