Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

1 až 3. bod Otvorenie zasadnutia, procedurálne otázky

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.9.2017 Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martin

   
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti § 2 a § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

   
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v z

   
 

8. bod Majetkové záležitosti

   
 

9 až 12. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2017 + Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu

   
 

13. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno k 30.06.2017 + Správa o činnosti Mestskej polície

   
 

15. bod Správy hlavnej kontrolórky

   
 

16. bod Rôzne

   
 

17. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

   
 

18. bod Interpelácie

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.12.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: