Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 až 3. bod Otvorenie zasadnutia, procedurálne otázky

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 10.9.2017 Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martin

  
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti § 2 a § 9 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 03/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov

  
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v z

  
 

8. bod Majetkové záležitosti

  
 

9 až 12. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2017 + Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu

  
 

13. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno k 30.06.2017 + Správa o činnosti Mestskej polície

  
 

15. bod Správy hlavnej kontrolórky

  
 

16. bod Rôzne

  
 

17. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom

  
 

18. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: