NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenioe, program, Procedurálne otázky

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2017

  
 

5.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravov

  
 

6. bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

7.bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

  
 

8.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

  
 

9.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 - Trhový poriadok príležitostných trhov

  
 

10.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

  
 

11. bod Majetkové záležitosti

  
 

12.bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2017

  
 

13.bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017

  
 

14.bod Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

  
 

15.bod Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

  
 

15. bodf Pokračovanie

  
 

16.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2018

  
 

17.bod Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022

  
 

18.bod Rôzne

  
 

19.bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a

  
 

20.bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: