Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


Časti záznamu vo FLASH-i:

Brezno MsZ

 

Otvorenioe, program, Procedurálne otázky

   
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2017

   
 

5.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravov

   
 

6. bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   
 

7.bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

   
 

8.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

   
 

9.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 - Trhový poriadok príležitostných trhov

   
 

10.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

   
 

11. bod Majetkové záležitosti

   
 

12.bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2017

   
 

13.bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017

   
 

14.bod Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

   
 

15.bod Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

   
 

15. bodf Pokračovanie

   
 

16.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2018

   
 

17.bod Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022

   
 

18.bod Rôzne

   
 

19.bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a

   
 

20.bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
09.05.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
14.05.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: