Zasadnutire mestského zastupiteľstva Brezno


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenioe, program, Procedurálne otázky

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2017

  
 

5.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravov

  
 

6. bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

7.bod Návrh dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 10/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

  
 

8.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

  
 

9.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 - Trhový poriadok príležitostných trhov

  
 

10.bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta

  
 

11. bod Majetkové záležitosti

  
 

12.bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2017

  
 

13.bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2017

  
 

14.bod Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

  
 

15.bod Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2018 - 2020

  
 

15. bodf Pokračovanie

  
 

16.bod Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2018

  
 

17.bod Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022

  
 

18.bod Rôzne

  
 

19.bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a

  
 

20.bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:35 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: