Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až. 3. bod

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2018

  
 

5. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §§ 2, 5, 6, 7 a 8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno č. 20/2015

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta

  
 

7. bod Schválenie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. XII

  
 

8. bod

  
 

9. bod Majetkové záležitosti

  
 

10. bod Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna do roku 2022

  
 

11. bod Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.5.2018 do 31.5.2018

  
 

12. bod Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2018

  
 

13. bod Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu

  
 

14. bod Správy hlavnej kontrolórky

  
 

15. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2017

  
 

16. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno

  
 

17. bod Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2017

  
 

18. bod Informatívna správa o výsledkoch spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2017

  
 

19. a 20. bod Informatívna správa o výsledkoch spoločností EKOLOGÓ a SEKOLÓG za rok 2017

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčel

  
 

22. bod pokračovanie

  
 

23. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: