Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1-3. bod Otvorenie zasadnutia, Procedurálne otázky

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.8.2018

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. YY/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

  
 

7. bod Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezna

  
 

8. bod Majetkové záležitosti

  
 

8. bod Pokračovanie

  
 

9. bod Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2017

  
 

10 až 13. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2018, Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2018, Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu, Stav pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2018

  
 

14. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2018

  
 

15. bod Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2018

  
 

16. bod Správy hlavnej kontrolórky

  
 

17. bod Rôzne

  
 

18. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a ná

  
 

19. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: