NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Brezno* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1-3. bod Otvorenie zasadnutia, Procedurálne otázky

  
 

4. bod Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.8.2018

  
 

5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. XX/2018 o verejnom poriadku na území mesta Brezna

  
 

6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. YY/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

  
 

7. bod Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezna

  
 

8. bod Majetkové záležitosti

  
 

8. bod Pokračovanie

  
 

9. bod Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 za rok 2017

  
 

10 až 13. bod Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2018, Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2018, Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu, Stav pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2018

  
 

14. bod Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za I. polrok.2018

  
 

15. bod Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2018

  
 

16. bod Správy hlavnej kontrolórky

  
 

17. bod Rôzne

  
 

18. bod Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a ná

  
 

19. bod Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: