Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie mestslého zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Otvorenie

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 5. novembra 2013.

  
 

3. A 2013. november 5-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Návrh zmenu č. 5 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2013

  
 

4. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetésének 5. módosítási javaslata

  
 

5. bod Návrh rozpočtu na rok 2014 Mesta Dunajská Streda

  
 

5. Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetésének javaslata

  
 

5. bod Pokračovanie /1/

  
 

5 Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetésének javaslata /2/

  
 

5. bod Pokračovanie /2/

  
 

5. Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetésének javaslata /3/

  
 

6. bod Návrh na prijatie investičného úveru

  
 

6. Javaslat fejlesztési hitel felvételére

  
 

7. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2013

  
 

7. Beszámoló a 2013. novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről

  
 

8. bod Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, vkladom majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti.

  
 

8. Javaslat a  Municipal Real Estate Dunajská Streda kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 46 313 834 alaptőkéjének megemelésére a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak az említett részvénytársaság alaptőkéjébe történ

  
 

9. bod Návrh na odpredaj pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1536 o výmere 18 m2, v prospech Zuzany Reiszovej, Ul. gen. Svobodu 1949/14, 929 0

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezett, 1536-os helyrajzi számú, 18 m2 területű parcella eladására Reisz Zuzana, Svoboda tábornok utca 1949/14, 929 01 Dunaszerdahely, részére.

  
 

10. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č. 888/2 o výmere 39 m2 a par. č. 878/15 o výmere 35 m2, nachádzajúcim sa v k.ú. Dunajská Streda formou bezodplatnej zámeny pozemkov.

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 888/2-es helyrajzi számú, 39 m2 területű és 878/15-ös helyrajzi számú, 35 m2 területű parcellák tulajdonjogi rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével.

  
 

11. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2014

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, 888/2-es helyrajzi számú, 39 m2 területű és 878/15-ös helyrajzi számú, 35 m2 területű parcellák tulajdonjogi rendezésére a földterületek díjmentes cseréjével.

  
 

12. bod Návrh Dodatku č. 9 k Štatútu mesta Dunajská Streda

  
 

12. Dunaszerdahely Város Statútuma 9. sz. függelékének javaslata

  
 

13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa 10. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady

  
 

13. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ... sz. (2013. december 10.) általános érvényű rendeletére, amely módosítja Dunaszerdahely Város 2012. évi 22 sz. a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű r

  
 

14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných verej

  
 

14. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ... sz. (2013. december 1.)az alkohol tartalmú italok közüzemi étkezdékben, élelmiszerüzletekben és egyéb nyilvános helyeken való árusítása, felszolgálása és fogyasztása feltételeinek szabályozásáról szóló  álta

  
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa 10. decembra 2013 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ... sz. (2013. december 10. ) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról

  
 

16. bod Rôzne /1/

  
 

16. Egyéb /1/

  
 

16. bod Rôzne /2/

  
 

16. Egyéb /2/

  
 

17. bod Interpelácie /1/

  
 

17. Interpellációk /1/

  
 

17. bod Interpelácie /2/

  
 

17. Interpellációk /2/

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46
  Program najbližších prenosov :
 
18.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO KLIKNI - LIVE STREAMING beží na TV ESO -->
18.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.
18.09.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
23.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
24.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
24.09.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
26.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46