NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1 až 3. bod Schválenie programu rokovania, Plnenie uznesení

  
 

4. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2017.

  
 

5. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2016.

  
 

6. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

  
 

6. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017. második félévére.

  
 

7. bod o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2017.

  
 

7. Beszámoló a 2017. augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, par. č. 2826/626 o výmere 113 m2 a par. č. 2852 o výmere 12 981 m2, v prospech spoločnosti Západoslove

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2826/270. helyrajzi számú,1 169 m2 területű, 2826/626. helyrajzi számú, 113 m2 területű és a 2852. helyrajzi számú,12 981 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova

  
 

9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1885/2 o výmere 1861 m2, v prospech spoločnosti Buant s.r.o., Nový rad 20/273, 930 12 Ohrady, IČO: 46 615 181.

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1885/2. helyrajzi számú, 1861 m2 területű parcellának a Buant s.r.o., Új sor 20/273, 930 12 Csallóközkürt, cégjegyzékszám: 46 615 181, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló el

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1885/2 o výmere 1 861 m2 a par. č. 1886/386 o výmere 218 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1885/2. helyrajzi számú, 1 861 m2 területű és az 1886/386. helyrajzi számú, 218 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3024/4 o výmere 103 m2, v prospech V. M., bytom K. 2177/38, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3024/4. helyrajzi számú, 103 m2 területű parcellának utca 2177/38, 929 01 Dunaszerdahely, részére történő eladására.

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/129 o výmere 308 m2, par. č. 1915/190 o výmere 114 m2, par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m2 a par. č. 1915/189 o výmere 47 m2

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/129. helyrajzi számú, 308 m2 területű, 1915/190. helyrajzi számú, 114 m2 területű, 1915/132. helyrajzi számú, 5 133 m2 területű és az 1915/189. helyrajzi számú, 47 m2 területű parcellákn

  
 

13. bod Informácia o doručení žiadosti vlastníkov polyfunkčných stavieb - radových obchodov nachádzajúcich sa na ulici Istvána Gyurcsóa

  
 

13. Információ a Gyurcsó István utcában elhelyezkedő polifunkciós épületek - üzletsor tulajdonosai közös kérvényének benyújtásáról.

  
 

14. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.

  
 

14. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 46 313 834, alaptőkéjébe történő bevitelére.

  
 

16. bod Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú tömbgarázsban található, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás cé

  
 

17. bod Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v ka

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-

  
 

18. bod Návrh prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, za účelom prevádzkovania vzdelávacieho centra a strednej odborne

  
 

18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789 épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiségek oktatási központ és szakközépisk

  
 

19. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o združení medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania cyklistickej trasy na území mesta Dunajská Streda.

  
 

19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és Nagyszombat Megye közötti társulási szerződés jóváhagyására kerékpárút kiépítése céljából Dunaszerdahely Város területén.

  
 

20. bod Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom projektu: Regenerácia vnútroblokových priestorov Sídliska Sever II. v Dunajskej Strede b

  
 

20. Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyására, amelynek címe:

  
 

21. bodNávrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom projektu: Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

  
 

21. Javaslat az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyására, amelynek címe:

  
 

22. bod Petícia za prijatie komplexného riešenia existujúcej situácie v dopravnej zaťaženosti miestnej komunikácie na Čigérskej ulici v Dunajskej Strede.

  
 

22. Petíció a Csigéri utca közúti közlekedési forgalma túlterheltségének jelenleg fennálló helyzetére irányuló teljes körű megoldás elfogadása érdekében

  
 

23. bod Petícia obyvateľov obce Mliečany a jeho okolia proti rozšíreniu otvoreného skladu pneumatík Otvorený sklad opotrebovaných pneumatík - zmena č. II

  
 

23. Ollétejed és környéke lakosainak a gumiabroncsok nyílt raktárának bővítése

  
 

24. bod Informácia o podaní výpovede Zmluvy č. Z09172015089 uzavretej dňa 30.6.2016 zo strany spoločnosti ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava ako organizácie zodpovednosti výrobcov.

  
 

24. Tájékoztatás a 2016.6.30-án megkötött Z09172015089 sz. szerződés felmondásáról a felelős termelők szervezete, az ENVI-PAK rt. (székhely Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava részéről.

  
 

25. a 26. bod Rôzne a interpelácie.

  
 

25, 26 Egyéb / Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47