NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 14. ülése napirendjének elfogadása

  
 

4. Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2016.

  
 

4. Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és kiadási oldal merítéséről 2016 első félévében.

  
 

5. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2015.

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely város 2015. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az éves beszámolójának az elfogadására.

  
 

6. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2016.

  
 

6. Beszámoló 2016 augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről

  
 

7. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.

  
 

7. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2016 második félévére

  
 

8. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda”.Határozati javaslat a „Dunaszerdahely

  
 

8. Területrendezési Terve – változások és módosítások 2/2015“ – tervezet jóváhagyására. 9. Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom Dunaj

  
 

9. bod Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203,

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és az E.H.C.S. rt., székhely Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700, valamint a DAC ARÉNA, rt., székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707, és jövendő részvén

  
 

10. bod Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú tömbgarázsban találahtó, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás cé

  
 

11. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 1 izbového bytu č. 44, nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 289, na parc. č. 1880/117, parc. č. 1880/118, a parc. č. 1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská St

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3886-os számú tulajdoni lapon vezetett, a 1880/117, 1880/118, 1880/119 –es számú parcellákon elhelyezkedő 289-es helyrajzi számú lakótömb

  
 

12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2858/7 o výmere 233 m2, v prospech Bc. Éva Kovács, bytom .........................

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2858/7. helyrajzi számú, 233 m2 területű parcella eladására Bc. Kovács Éva, ........................, részére

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1305/4 o výmere 21 m2, v prospech Petry Búsovej, bytom ................................

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1305/4. helyrajzi számú, 21 m2 területű parcella eladására Bús Petra, ............................, részére.

  
 

14. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2588/45 o výmere 34 m2, par. č. 2588/47 o výmere 54 m2 a par. č. 2588/48 o výmere 123 m2, v prospech spoločnosti F-DEAL s.r.o., Mliečany 147, 929 01 Dunajsk

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2588/45. helyrajzi számú, 34 m2 területű, 2588/47. helyrajzi számú, 54 m2 területű és a 2588/48. helyrajzi számú, 123 m2 területű parcellák eladására az F-DEAL kft., Ollétejed 147, 929 01 Dun

  
 

15. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1936/399 o výmere 114 m2, v prospech Ing. Miloša Klementa, bytom

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1936/399. helyrajzi számú, 114 m2 területű parcella eladására Ing. Klement Miloš, ......................, részére.

  
 

16. bod Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v ka

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-

  
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 671, par. registra C o výmere 3 481 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech s

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon a C nyilvántartásban vezetett, 671-es helyrajzi számú, 3 481 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, cégjeg

  
 

18. bod Návrh na schválenie materiálu Vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 12t a zmena dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda

  
 

18. Határozati javaslat a

  
 

19. bod Návrh na schválenie výmazu Mestského národného výboru v Dunajskej Strede z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

  
 

19. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Nemzeti Bizottság cégjegyzékből történő kitörlésének a jóváhagyására

  
 

20. bod Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50399098.

  
 

20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város tagságának jóváhagyására az MŠK Dunajská Streda (székhely Erzsébet tér 1203/7, azonosítószám

  
 

21. bod Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská

  
 

21. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési szervezete a Dunaszerdahelyi Szociális Központ létesítésére.

  
 

22. bod Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371

  
 

22. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város tagságának jóváhagyására Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava, azonosítószám Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko) jogi személyek érdek

  
 

23. bod Návrh na schválenie Pravidiel, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda.

  
 

23. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város területén megrendezett, az árusítással és szolgáltatások nyújtásával egybekötött kulturális rendezvények feltételeiről szóló szabályzat jóváhagyására.

  
 

24. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016.

  
 

24. Határozati javaslat a 285/2016/12 számú képviselőtestületi határozat (2016. június 27.) módosítására.

  
 

25. bod Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

  
 

25. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási létesítményeinek iskolatanácstagjára.

  
 

26. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

  
 

26. Javaslat Dunaszerdahely városának 2016. évi ….. számú általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai

  
 

27. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

  
 

27. Javaslat Dunaszerdahely városának 2016. évi ….. számú általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2015. évi 21. számú általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákban

  
 

28. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 27. septembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného p

  
 

28. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz.,(2016.......... rendeletére) amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012. évi 23. sz. a közterület használati adóról szóló általános érvényű rendelete

  
 

29. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2016 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

  
 

29. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi …. számú általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről

  
 

30. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie

  
 

30. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati

  
 

31. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom

  
 

31. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a

  
 

32. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 243/2016/11 zo dňa 19.04.2016

  
 

32. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. április 19-i 243/2016/11. számú határozatának megszüntetésére

  
 

33. bod Rôzne.

  
 

33. Egyéb.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47