Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda1. - 5. A 2019. november 26-i és a 2019. december 19-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.

  

5. bod Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020.

  

6. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2020 első félévére

  

6. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. (materiál č. 201/2020/10

  

7. Határozati javaslat a „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RE

  

7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytn

  

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 2475/89 számú parcella díjmentes kölcsönzését biztosító szerződés megkötésére Občianske združenie Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulással, cégnyi

  

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom

  

9. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 12/2019“ – tervezet jóváhagyására.

  

9. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda

  

11. 12. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség Szervezési szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására ---12. Javaslat tárgyi ajándék jóváhagyására Beregszász megyei jogú város (Ukrajna) részére

  

11. a 12. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede 12. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina)

  

13. 14. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében Dunaszerdahely Város terület

  

13. bod Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 a s.č. 5555 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  

14. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území m

  

15. Javaslat Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.

  

15. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.

  

16. Javaslat Dunaszerdahely Város Sportkoncepciójára a 2020–2024 évekre vonatkozóan

  

16. bod Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024

  

17. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. február 25.) a helyi népszavazásról szóló általános érvényű rendeletére

  

17. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .........../2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda mesta. (materiál č. 212/20

  

18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) a Dunaszerdahely Város területén található temetők melletti védőtávolság meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletére.

  

18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 213/2020/10)

  

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) általános érvényű rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/14. sz. (2015 június 23.) általános érvényű rendelete Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó

  

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení

  

20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. február 25.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/7. sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendelete a köztisztaság és rend betartásáról Dunaszerd

  

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č....../2020 zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území

  

21. Petíció az autóbusz-megálló áthelyezése ellen.

  

21. bod Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky

  

22. 23. Egyéb, Interpelláció.

  

22. a 23. bod Rôzne. Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: