Dunajská Streda MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda MsZZasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. - 5. A 2019. november 26-i és a 2019. december 19-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020.
 • 6. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2020 első félévére
 • 6. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. (materiál č. 201/2020/10
 • 7. Határozati javaslat a „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RE
 • 7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytn
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 2475/89 számú parcella díjmentes kölcsönzését biztosító szerződés megkötésére Občianske združenie Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulással, cégnyi
 • 8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom
 • 9. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 12/2019“ – tervezet jóváhagyására.
 • 9. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 11. 12. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség Szervezési szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására ---12. Javaslat tárgyi ajándék jóváhagyására Beregszász megyei jogú város (Ukrajna) részére
 • 11. a 12. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede 12. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina)
 • 13. 14. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében Dunaszerdahely Város terület
 • 13. bod Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 a s.č. 5555 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 14. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území m
 • 15. Javaslat Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.
 • 15. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.
 • 16. Javaslat Dunaszerdahely Város Sportkoncepciójára a 2020–2024 évekre vonatkozóan
 • 16. bod Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. február 25.) a helyi népszavazásról szóló általános érvényű rendeletére
 • 17. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .........../2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda mesta. (materiál č. 212/20
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) a Dunaszerdahely Város területén található temetők melletti védőtávolság meghatározásáról szóló általános érvényű rendeletére.
 • 18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 213/2020/10)
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. február 25.) általános érvényű rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/14. sz. (2015 június 23.) általános érvényű rendelete Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó
 • 19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. február 25.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/7. sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendelete a köztisztaság és rend betartásáról Dunaszerd
 • 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č....../2020 zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
 • 21. Petíció az autóbusz-megálló áthelyezése ellen.
 • 21. bod Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky
 • 22. 23. Egyéb, Interpelláció.
 • 22. a 23. bod Rôzne. Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52