NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda /zverejnené zatiaľ len body v maďarčine/


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. 4. A 2017. február 14-i és 2017. március 21-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése. + A dunaszerdahelyi önkormányzat 2016-os év számvitelének jóváhagyása.

  
 

3. a 4. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. zasadnutia konaného dňa 14.02.2017 a z 18. mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 21.03.2017. + Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2016.

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 2/2017-es módosítására.

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 2/2017.

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő 1210-es

  
 

6. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, postavenej na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a

  
 

7. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2956/1. helyrajzi számú, 120 m2 területű, 2956/6. helyrajzi számú, 10 m2 területű, 2956/7. helyrajzi számú, 96 m2 területű, 2958. helyrajzi számú, 69 m2 területű parcellák és a 660. házszámú ép

  
 

7. bod Návrh na odpredaj pozemkov, par. č. 2956/1 o výmere 120 m2 , par. č. 2956/6 o výmere 10 m 2 , par. č. 2956/7 o výmere 96 m2 , par. č. 2958 o výmere 69 m2 a budovy súp. č. 660, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v prospech spolo

  
 

8. Határozati javaslat a Lukács Olgával, 2005. július 12-én megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására a 2017. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra.

  
 

8. bod Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Oľgou Lukácsovou ako prenajímateľom na obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2020.

  
 

9. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1785/99. helyrajzi számú, 44 m2 területű parcella eladására

  
 

9. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1785/99 o výmere 44 m2 , v prospech....., bytom

  
 

10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2669/51. helyrajzi számú, 31 m2 területű parcella eladására

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2669/51 o výmere 31 m2 , v prospech

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1446/4. helyrajzi számú, 2 m2 területű és az 1475/36. helyrajzi számú, 46 m2 területű parcellák eladására a CCP, s.r.o., Fő utca 326, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 359 751, részér

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1446/4 o výmere 2 m2 a par. č. 1475/36 o výmere 46 m2 , v prospech spoločnosti CCP, s.r.o., Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 359 751.

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/54. helyrajzi számú, 1 195 m2 területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megköté-sének jóváhagyására a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/51. hely

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1620/54 o výmere 1 195 m2 , 3 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa k. ú. Duna

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3115/2. helyrajzi számú, 68 m2 területű parcella eladására

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3115/2 o výmere 68 m2 , v prospech

  
 

14. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. február 14-i 388/2017/17. számú határozatának módosításáról.

  
 

14. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17 zo dňa 14.02.2017.

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/5. helyrajzi számú pracellán található 4745. házszámú, az 1620/10. helyrajzi számú pracellán található 4746. házszámú, és az 1620/11. helyrajzi számú pracellán található 4898. házszá

  
 

15. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4745 na parc. č. 1620/5, súp. č. 4746 na parc. č. 1620/10 a súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  
 

16. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parko

  
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 9. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzení

  
 

17. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/…. sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére, a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központjában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről

  
 

17. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2017 zo dňa 9. mája 2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére a városnegyed megnevezésének meghatározásáról

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 9. mája 2017 o určení názvu štvrte .

  
 

19. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2016 – os évi prémiummutatók kiértékelése alapján

  
 

19. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2016.

  
 

20. Javaslat az Idősek otthona igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira.

  
 

20. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2017.

  
 

21. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira.

  
 

21. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2017.

  
 

22. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2016-os évi kiértékelése.

  
 

22. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016.

  
 

23. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2016-os évi prémium mutatók kiértékelése alapján.

  
 

23. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2016.

  
 

24. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira

  
 

24. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2017.

  
 

25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Southerm kft., székhely Sport utca 4021/13A, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 34152644, közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagyására.

  
 

25. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A Dunajská Streda, IČO: 34152644.

  
 

26. Képviselői indítvány a Dunaszerdahely város területén lévő választókörzetek meghatározására.

  
 

26. bod Poslanecký návrh na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda.

  
 

27. Képviselői indítvány Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete Szervezési és Működési Szabályzatának módosítására.

  
 

27. bod Poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.

  
 

28. Javaslat a Szlovák Kormányhivatalba benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe

  
 

28. bod Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 s názvom Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa a det

  
 

29. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 285/2016/12 számú (2016. június 28.) határozata és későbbi 317/2016/14 sz., 319/2016/14 sz. és 320/2016/14 sz. (2016. szeptember 27.) módosításai módosítására.

  
 

29. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 28. júna 2016 v znení uznesenia č. 317/2016/14, č. 319/2016/14 a č. 320/2016/14 zo dňa 27. septembra 2016.

  
 

30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselőtestülete 332/2016/15 sz. határozata B/ pontjának (2016.10.18.) megszüntetésére

  
 

30. bod Návrh na zrušenie bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016

  
 

31. Szülői petíció a Barátság téri óvoda felújítására

  
 

31. bod Petícia rodičov na rekonštrukciu priestorov v Materskej škole Námestie priateľstva v Dunajskej Strede.

  
 

32. Lakossági petíció a dunaszerdahelyi Duna utcai úttest, járda és szennyvízhálózat javítására

  
 

32. bod Petícia obyvateľov za opravu cesty, chodníka a kanalizácie – ul. Dunajská, Dunajská Streda.

  
 

33. 34. bod Egyéb. / Interpelláció.

  
 

33. bod Rôzne

  
 

34. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47