Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda /zverejnené zatiaľ len body v maďarčine/


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. 4. A 2017. február 14-i és 2017. március 21-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése. + A dunaszerdahelyi önkormányzat 2016-os év számvitelének jóváhagyása.

  
 

3. a 4. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. zasadnutia konaného dňa 14.02.2017 a z 18. mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 21.03.2017. + Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2016.

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 2/2017-es módosítására.

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 2/2017.

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő 1210-es

  
 

6. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, postavenej na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a

  
 

7. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2956/1. helyrajzi számú, 120 m2 területű, 2956/6. helyrajzi számú, 10 m2 területű, 2956/7. helyrajzi számú, 96 m2 területű, 2958. helyrajzi számú, 69 m2 területű parcellák és a 660. házszámú ép

  
 

7. bod Návrh na odpredaj pozemkov, par. č. 2956/1 o výmere 120 m2 , par. č. 2956/6 o výmere 10 m 2 , par. č. 2956/7 o výmere 96 m2 , par. č. 2958 o výmere 69 m2 a budovy súp. č. 660, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v prospech spolo

  
 

8. Határozati javaslat a Lukács Olgával, 2005. július 12-én megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására a 2017. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra.

  
 

8. bod Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Oľgou Lukácsovou ako prenajímateľom na obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2020.

  
 

9. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1785/99. helyrajzi számú, 44 m2 területű parcella eladására

  
 

9. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1785/99 o výmere 44 m2 , v prospech....., bytom

  
 

10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2669/51. helyrajzi számú, 31 m2 területű parcella eladására

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2669/51 o výmere 31 m2 , v prospech

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1446/4. helyrajzi számú, 2 m2 területű és az 1475/36. helyrajzi számú, 46 m2 területű parcellák eladására a CCP, s.r.o., Fő utca 326, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 359 751, részér

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1446/4 o výmere 2 m2 a par. č. 1475/36 o výmere 46 m2 , v prospech spoločnosti CCP, s.r.o., Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 359 751.

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/54. helyrajzi számú, 1 195 m2 területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megköté-sének jóváhagyására a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/51. hely

  
 

12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1620/54 o výmere 1 195 m2 , 3 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa k. ú. Duna

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3115/2. helyrajzi számú, 68 m2 területű parcella eladására

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3115/2 o výmere 68 m2 , v prospech

  
 

14. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. február 14-i 388/2017/17. számú határozatának módosításáról.

  
 

14. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17 zo dňa 14.02.2017.

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/5. helyrajzi számú pracellán található 4745. házszámú, az 1620/10. helyrajzi számú pracellán található 4746. házszámú, és az 1620/11. helyrajzi számú pracellán található 4898. házszá

  
 

15. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4745 na parc. č. 1620/5, súp. č. 4746 na parc. č. 1620/10 a súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  
 

16. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parko

  
 

16. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 9. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzení

  
 

17. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/…. sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére, a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központjában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről

  
 

17. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2017 zo dňa 9. mája 2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. május 9.) általános érvényű rendeletére a városnegyed megnevezésének meghatározásáról

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 9. mája 2017 o určení názvu štvrte .

  
 

19. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2016 – os évi prémiummutatók kiértékelése alapján

  
 

19. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2016.

  
 

20. Javaslat az Idősek otthona igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira.

  
 

20. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2017.

  
 

21. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira.

  
 

21. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2017.

  
 

22. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2016-os évi kiértékelése.

  
 

22. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016.

  
 

23. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2016-os évi prémium mutatók kiértékelése alapján.

  
 

23. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2016.

  
 

24. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatójának 2017-es évi prémiummutatóira

  
 

24. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2017.

  
 

25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Southerm kft., székhely Sport utca 4021/13A, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 34152644, közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagyására.

  
 

25. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A Dunajská Streda, IČO: 34152644.

  
 

26. Képviselői indítvány a Dunaszerdahely város területén lévő választókörzetek meghatározására.

  
 

26. bod Poslanecký návrh na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda.

  
 

27. Képviselői indítvány Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete Szervezési és Működési Szabályzatának módosítására.

  
 

27. bod Poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.

  
 

28. Javaslat a Szlovák Kormányhivatalba benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe

  
 

28. bod Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 s názvom Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa a det

  
 

29. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 285/2016/12 számú (2016. június 28.) határozata és későbbi 317/2016/14 sz., 319/2016/14 sz. és 320/2016/14 sz. (2016. szeptember 27.) módosításai módosítására.

  
 

29. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 28. júna 2016 v znení uznesenia č. 317/2016/14, č. 319/2016/14 a č. 320/2016/14 zo dňa 27. septembra 2016.

  
 

30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselőtestülete 332/2016/15 sz. határozata B/ pontjának (2016.10.18.) megszüntetésére

  
 

30. bod Návrh na zrušenie bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016

  
 

31. Szülői petíció a Barátság téri óvoda felújítására

  
 

31. bod Petícia rodičov na rekonštrukciu priestorov v Materskej škole Námestie priateľstva v Dunajskej Strede.

  
 

32. Lakossági petíció a dunaszerdahelyi Duna utcai úttest, járda és szennyvízhálózat javítására

  
 

32. bod Petícia obyvateľov za opravu cesty, chodníka a kanalizácie – ul. Dunajská, Dunajská Streda.

  
 

33. 34. bod Egyéb. / Interpelláció.

  
 

33. bod Rôzne

  
 

34. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40