Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Prerokovanie petície

   
 

3. bod Kontrola uznesení

   
 

4. bod Návrh na zmenu č.2 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2012

   
 

5. bod Návrh na úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov na rok 2012

   
 

7. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2012

   
 

8. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012

   
 

9. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2012

   
 

11. bod Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede

   
 

12. bod Návrh uznesenia o Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania primátora, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda

   
 

13. bod Návrh uznesenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle článku 7 odsek 3 písm. b) VZN č. 5/2009 zo dňa 12. mája 2009 v znení neskorších dodatkov.

   
 

14. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/340/2012 zo dňa 26.06.2012.

   
 

17. bod Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného hnuteľného a  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti GGE a.s., so sídlom Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 36 746 941.

   
 

18. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, par. č. 2475/100 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Pirošky Szalayovej, Radničné

   
 

19. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedených na LV č. 5441 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda, par. č. 2834/67 o výmere 1 m2, par. č. 2834/68 o výmere 15 m2 a par. č. 2

   
 

22. bod Návrh na riešenie obnovy budov vo vybraných lokalitách v centrálnej zóne mesta v rámci panelového programu (zatepľovania budov) mesta

   
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2012 zo dňa 25. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2009 zo dňa ........... 2009 o pravidlách času predaja v obchode a č

   
 

24. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2012 zo dňa 25. septembra 2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2011 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

   
 

25. bod Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie

   
 

26. bod Návrh uznesenia o Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. .../2012 zo dňa 25.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za

   
 

29. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ............/2012 o dodržiavaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území mesta Dunajská Streda Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2012. évi .

   
 

30. bod Financovanie mládežníckeho futbalového klubu DAC

   
 

31. bod Rôzne /1/

   
 

31. bod Rôzne /2/

   
 

31. bod Rôzne /3/

   
 

31. bod Rôzne /4/

   
 

32. bod Interpelácie /1/

   
 

32. bod Interpelácie /2/

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38