NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajskej Stredy

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

1. A 25. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása

  
 

2. bod Kontrola pplnenia uznesení

  
 

2. A 2012. szeptember 27-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

3. bod Návrh Dodatku č.1 k Sadzobníku vstupného a úhrad za užívanie zariadení Správy športových zariadení v Dunajskej Strede

  
 

3. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Sportlétesítmények Kezelősége létesítményei belépő - ill. használati díjszabásáról

  
 

4. bod Návrh na prerokovanie petície obyvateľov za zrušenie Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2008 zo dňa 14. októbra 2008 o určení výšky a spô

  
 

4. Javaslat Dunaszerdahely városának 2012/11 számú általánosan kötelező érvényű rendelete (amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2008. évi 7. sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, amely meghatározza az óvodai illetékek összegét és f

  
 

6. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1919/6 o výmere 3 240 m² a par. č. 1919/244 o výmere 240 m²

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 1919/6-os helyrajzi számú, 3 240 m² területű és a 1919/244-es helyrajzi számú, 240 m² területű parcellák szolgalmi joggal történő megterheléséről szó

  
 

7. a 8. bod Návrh na schválenie zástupcu Mesta Dunajská Streda v štatutárnom orgáne a v dozornej rade spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834

  
 

7. - 8. Javaslat  Dunaszerdahely Város képviseletének jóváhagyására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. statutáris szervébe és a felügyelő bizottságba

  
 

9. bod Návrh na schválenie predloženia záväznej ponuky na odkúpenie nehnuteľností ponúknutých Obvodným úradom Dunajská Streda v liste zo dňa 11.09.2012 za 50% všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenej znaleckým posudkom.

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal által 2012. szeptember 11.-én kelt levelében felajánlott ingatlanok megvásárlására irányuló kötelező érvényű árajánlat benyújtásának elfogadására.

  
 

11. bod 11. Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

  
 

11. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az alul írottakban meghatározott ingatlan vagyon eladásának jóváhagyására a ZSE Distribúcia rt., Čulenova 6, 816 47 Pozsony, cég-jegyzékszám: 36 361 518 számára.

  
 

12. bod Návrh na odpredaj  nižšie špecifikovaného  nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

  
 

12. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az alul írottakban meghatározott ingatlan vagyon eladásának jóváhagyására a ZSE Distribúcia rt., Čulenova 6, 816 47 Pozsony, cég-jegyzékszám: 36 361 518 számára.

  
 

13. bod Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPV-2012/2.1/03-SORO Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov

  
 

13. Határozati javaslat az OPV-2012/2.1/03-SORO felhíváson belül benyújtandó vissza nem térítendő támogatásra

  
 

14. bod Rôzne

  
 

14. Egyéb

  
 

14. bod Pokračovanie /1/

  
 

14. Egyéb /1/

  
 

14. bod Pokračovanie /2/

  
 

14. Egyéb /2/

  
 

15. bod Interpelácie

  
 

15. Interpellációk

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47