Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Schválenie programu zasadnutia

   
 

1. a 2. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása.

   
 

3. bod Kontrola plnenia uzn MsZ_z 30oktobra 2012

   
 

3. A 2012. október 30-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete határozatainak ellenőrzése.

   
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu č.3

   
 

4. Dunaszerdahely Város 2012. évi költségvetésének 3. módosítási javaslata.

   
 

5. bod Návrh rozpočtu mesta DS na rok 2013

   
 

5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.

   
 

5. bod Pokračovanie /1/

   
 

5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.

   
 

5. bod Pokračovanie /2/

   
 

5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.

   
 

6. bod Návrh taríf cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy na rok 2013

   
 

6. Javaslat a városi tömegközlekedés díjszabására a 2013-as évben.

   
 

7. bod Návrh zmeny zásad vydávania a používania vernostnej karty

   
 

7. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek a módosításáról.

   
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti november 2012

   
 

8. Beszámoló a 2012 novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.

   
 

9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena

   
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a  GEOLINE – DS kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 36 717 568, földmérő által elkészített 368/2012–es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1893/4-es

   
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku o výmere 1 m2

   
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a GEOPLAN DS kft. által elkészített 46610910-16/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 3035/14-es helyrajzi számú, 1 m2 területű, 3035/15-ös helyrajzi számú, 5 m2 területű és

   
 

11. bod Návrh zmeny uznesenia č. 20/203/2012

   
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. április 17-i ülésén elfogadott 20/283/2012-es számú határozatának megváltoztatására.

   
 

12. bod Návrh na odkúpenie pozemku v k.ú. Dunajská Streda

   
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, a LULO – Ing. Rácz Ľubomír által elkészített 35021934-150/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal)

   
 

13. bod Návrh na využitie stavby Gokartova dráha na autocvičište

   
 

13.

   
 

14. bod Návrh na zosúladenie názvu

   
 

14.

   
 

15. bod Návrh na zrušenie správy športových zarriadení rozpočtovej organizácie

   
 

15.

   
 

16. bod Protokol o výsledku kontrolnej činnosti hospodárenie s majetkom

   
 

16.

   
 

17. bod Návrh VZN o dadani za automaty

   
 

17.

   
 

18. bod Návrh VZN o mestskom poplatku za komunálny odpad, drobný stavebný odpad,

   
 

18.

   
 

19. bod Návrh VZN o dani za zabratie verejného priestoru

   
 

19.

   
 

20. bod Návrh VZN, ktorým sa mení VZN 15/2009 o dani za ubytovanie v Dunajskej Strede

   
 

20.

   
 

21. bod Návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku

   
 

21.

   
 

22. bod Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 5/2007

   
 

22.

   
 

23. bod Návrh VZN o podmienkach pridelovania dotácií

   
 

23.

   
 

24. bod Návrh VZN, ktorým sadopĺňa VZN č. 11/2011

   
 

24.

   
 

25. bod Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

   
 

25.

   
 

26. bod Návrh harmonogramu zasadnutí zastupiteľstva D. Streda na rok 2013

   
 

26.

   
 

27. bod Rôzne

   
 

27.

   
 

28. bod Interpelácie poslancov

   
 

28.

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38