Dunajská Streda MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda * maďarská mutácia v MP4 ** slovcenská mutácia v FLASHi


 • 1. a 2. bod Schválenie programu zasadnutia
 • 1. a 2. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uzn MsZ_z 30oktobra 2012
 • 3. A 2012. október 30-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete határozatainak ellenőrzése.
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu č.3
 • 4. Dunaszerdahely Város 2012. évi költségvetésének 3. módosítási javaslata.
 • 5. bod Návrh rozpočtu mesta DS na rok 2013
 • 5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.
 • 5. bod Pokračovanie /1/
 • 5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.
 • 5. bod Pokračovanie /2/
 • 5. Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetési javaslata.
 • 6. bod Návrh taríf cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy na rok 2013
 • 6. Javaslat a városi tömegközlekedés díjszabására a 2013-as évben.
 • 7. bod Návrh zmeny zásad vydávania a používania vernostnej karty
 • 7. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek a módosításáról.
 • 8. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti november 2012
 • 8. Beszámoló a 2012 novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a  GEOLINE – DS kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 36 717 568, földmérő által elkészített 368/2012–es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1893/4-es
 • 10. bod Návrh na odpredaj pozemku o výmere 1 m2
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a GEOPLAN DS kft. által elkészített 46610910-16/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 3035/14-es helyrajzi számú, 1 m2 területű, 3035/15-ös helyrajzi számú, 5 m2 területű és
 • 11. bod Návrh zmeny uznesenia č. 20/203/2012
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. április 17-i ülésén elfogadott 20/283/2012-es számú határozatának megváltoztatására.
 • 12. bod Návrh na odkúpenie pozemku v k.ú. Dunajská Streda
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, a LULO – Ing. Rácz Ľubomír által elkészített 35021934-150/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal)
 • 13. bod Návrh na využitie stavby Gokartova dráha na autocvičište
 • 13.
 • 14. bod Návrh na zosúladenie názvu
 • 14.
 • 15. bod Návrh na zrušenie správy športových zarriadení rozpočtovej organizácie
 • 15.
 • 16. bod Protokol o výsledku kontrolnej činnosti hospodárenie s majetkom
 • 16.
 • 17. bod Návrh VZN o dadani za automaty
 • 17.
 • 18. bod Návrh VZN o mestskom poplatku za komunálny odpad, drobný stavebný odpad,
 • 18.
 • 19. bod Návrh VZN o dani za zabratie verejného priestoru
 • 19.
 • 20. bod Návrh VZN, ktorým sa mení VZN 15/2009 o dani za ubytovanie v Dunajskej Strede
 • 20.
 • 21. bod Návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku
 • 21.
 • 22. bod Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 5/2007
 • 22.
 • 23. bod Návrh VZN o podmienkach pridelovania dotácií
 • 23.
 • 24. bod Návrh VZN, ktorým sadopĺňa VZN č. 11/2011
 • 24.
 • 25. bod Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
 • 25.
 • 26. bod Návrh harmonogramu zasadnutí zastupiteľstva D. Streda na rok 2013
 • 26.
 • 27. bod Rôzne
 • 27.
 • 28. bod Interpelácie poslancov
 • 28.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52
  Program najbližších prenosov :
 
17.08.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 52