Dunajská Streda, MsZ | zastupitelstvo.sk

Dunajská Streda, MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 3. A 2012. december 4-i és a 2013 január 22-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Správa o výsledkoch kontrol ukonč6. ených v mesiaci január a február 2013
 • 4. Beszámoló a 2013. januárában és februárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről
 • 6. bod Návrh kontrolnej činnosti
 • 6. Kontrol
 • 7. Beszámoló a városi főellenőr 2012-es évi ellenőrzési tevékenységéről
 • 8. bod Návrh na vyplatenie zálohy roč14. nej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia ukazovateľov na priznanie roč15. nej odmeny za  rok 2012.
 • 8. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2012-es évi mutatók kiértékelése alapján
 • 9. bod Návrh ukazovateľov na priznanie roč17. nej odmeny riaditeľke  Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2013. 
 • 9. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője 2013-as évi prémium mutatóinak elfogadására
 • 10. bod Návrh na vyplatenie roč19. nej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe výsledkov hospodárenia a plnenia ukazovateľov na priznanie roč20. nej odmeny za rok 2012
 • 10. Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a  2012 – es évi mutatók kiértékelése alapján
 • 11. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa  Zariadenia pre seniorov na rok 2013
 • 11. Javaslat az Idősek otthona igazgatója 2013-as évi prémium mutatóinak elfogadására
 • 12. bod Návrh zrušenia odseku B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č23. . 3/44/2011 zo dňa 01.03.2011.
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2011. március 1-jén elfogadott 3/44/2011-es számú határozata B/ bekezdésének megszüntetésére.
 • 13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č25. . 21/308/2012 zo dňa 15.05.2012, z  dôvodu neúspešnosti vypísanej verejnej obchodnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. május 15-én elfogadott 21/308/2012-es számú határozatának megszüntetésére a dunaszerdahelyi Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167-es házszámú tömbgarázsban található, a Dunaszerdahely
 • 14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, parcely č32. . 1306/7 o výmere 27 m2, vytvorenej geometrickým plánom č33. . 46610910-74/2012, vyhotoveným dňa 20.09.2012, vyhotoviteľom GE
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a GEOPLAN DS kft. által elkészített 46610910-74/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1306/7-es helyrajzi számú, 27 m2 területű parcella eladására Klauko Renáta, Jilmenický
 • 15. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č35. . 1934/35 o výmere 196 m2, vytvorenej geometrickým plánom č36. . 104/2012 zo dňa 17.11.2012, vyhotoviteľa GEOPLAN DS, s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Stred
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a GEOPLAN DS kft. által elkészített 46610910-74/2012-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1306/7-es helyrajzi számú, 27 m2 területű parcella eladására Klauko Renáta, Jilmeni
 • 16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č44. . 1940/32 o výmere 71 m2 a par. č45. . 1940/33 o výmere 19
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a GEOPLAN DS kft., Štúr utca 1089/5, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 46 610 910, által elkészített 061/2012–es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1940/32-es helyrajzi
 • 17. bod Návrh na schválenie zámeru odpredaja obchodného podielu mesta Dunajská Streda v spoloč51. nosti SOUTHERM, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda, IČ52. O: 34 152 644 a majetku mesta slúžiaceho na výrobu a rozvod tepla v meste
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely Város a  SOUTHERM kft.-ben, Sport utca 4021/13 A, 92901Dunaszerdahely,cégjegyzékszám:34 152 644jegyzett törzstőke - részesedésének és  Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, a hőgazdálkodást biztosító hőellőállításra, hőeloszt
 • 18. bod Návrh na uzatvorenie Dohody samospráv a mestských zastupiteľstiev Dunajská Streda a Dalamanu v záujme posilnenia a rozširovania ich priateľských i oficiálnych vzťahov
 • 18. Javaslat a Dunaszerdahely és Dalaman város önkormányzatok közötti megállapodás megkötésére a baráti és hivatalos kapcsolatok megerősítése és kibővítése érdekében
 • 19. bod Návrh na zriadenie osobitnej komisie za úč60. elom koordinácie výberu dodávateľa v oblasti nakladania s tuhým komunálnym odpadom.
 • 19. A szilárd települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó (hulladékezelő) kiválasztását felügyelő szakbizottság létrehozásáról szóló javaslat
 • 20. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, par. č62. . 450/6 a par. č63. . 512/4, v prospech spoloč64. nosti MEDICUS AFK, s.r.o., Veľkoblahovská 1066/28b, 929 01 Dunajská Streda, IČ65. O: 44 596 685.
 • 20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 450/6-os és 512/4-es hely-razi számú parcellák eladására a MEDICUS AFK kft., Nagyabonyi út 1066/28b, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 44 596 685, részére.
 • 20. Pokračovanie M Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 450/6-os és 512/4-es hely-razi számú parcellák eladására a MEDICUS AFK kft., Nagyabonyi út 1066/28b, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 44 596 685, részére.
 • 21 Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. aprílis 17-i ülésén elfogadott 20/283/2012-es számú határozatának megváltoztatására.
 • 22 Javaslat a Szabó Gyula Alapiskola kihelyezett tagozatának létesítéséről
 • 23. bod Návrh na uzavretie dodatku k Dohode o spolupráci pri výkone správy sociálnych bytov pre marginalizovanú komunitu uzavretej dňa 05.09.2011 medzi mestom Dunajská Streda a Inštitútom pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, so sídlom
 • 23. Javaslat a dunaszerdahelyi székhelyű Romológiai Intézettel 2011.09.05-én megkötött együttműködési szerződés függelékének a megkötésére
 • 24. bod Návrh uznesenia na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č73. . ..../2013 o urč74. ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
 • 24. Határozati javaslat Dunaszerdahely város 2013. évi . számú általánosan kötelező érvényű rendeletére, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy diákjára, valamint a Dunaszerdahely Város területén működő óvodákat és egyéb oktatási intézményeket lát
 • 25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č76. . ......../2013 zo dňa 26.  februára 2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda
 • 25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának 2012/.... számú általánosan kötelező érvényű rendeletéről, amely szabályozza Dunaszerdahely városának a város területén szűkös anyagi helyzetben élő személyek egyszeri anyagi támogatásáról és szociális gond
 • 26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č78. . ......../2013 zo dňa 26. februára 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č79. . 2/2010 zo dňa 23.2.2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania soci
 • 26. Határozati javaslat Dunaszerdahely városának 2013. évi .... számú általánosan kötelező érvényű rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának  2010. évi 2. számú általánosan kötelező érvényű rendelete a  Szociális Szolgáltatások K
 • 27. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č81. ..../2013 zo dňa 26. februára 2013 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisk
 • 27. Javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ... sz. általánosan kötelező érvényű rendeletére a  piachelyeken való árusításról és szolgáltatásokról és a városi piac és az alkalmi vásárok rendtartásának a kiadásáról
 • 29. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č83. . .../2013 zo dňa 26. februára 2013, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 29. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városa .../2013 sz. általánosan kötelező érvényű rendelete elfogadására, amellyel jóváhagyja a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő köztemetők üzemeltetési rendjét
 • 30. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č85. . .../2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda
 • 30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városa .../2013 sz. a Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló általánosan kötelező érvényű rendelete elfogadására
 • 30. bod Pokračovanie
 • 30. Mad.
 • 30 Mad.
 • 31. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č87. . .../2013 zo dňa 26. februára 2013, ktorým sa urč88. ujú  pravidlá č89. asu predaja v obchode a č90. asu prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda
 • 31. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól
 • 32. bod Rôzne
 • 32 Egyéb
 • 32. bod Pokračovanie 1
 • 32. Egyéb
 • 32. bod Pokračovanie 2
 • 32. Egyéb

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 55
  Program najbližších prenosov :
 
20.01.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
27.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
28.01.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.02.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
09.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 55