Pre prezeranie si stiahnite plugin pre prehravanie TU

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0-2. bod Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása

  
 

0-2. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

3 A 2013. február 26-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. februára 2013

  
 

4 Dunaszerdahely Város 2013. évi költségvetésének 1. módosítási javaslata

  
 

4. bod Návrh na zmenu č.1 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2013

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2012-es év számvitelének jóváhagyása

  
 

5. bod 5. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2012

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2012-es év számvitelének jóváhagyása /2/

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

6 a 7. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ költségvetés-tervezete a 2013-as évre + Határozati javaslat tervezet a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2012 – jóváhagyására

  
 

8 Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának 2012/26 számú 2012. december 4-i általános kötelező érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó 1.000,- Eu

  
 

8. bod Návrh uznesenia o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým o

  
 

9 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezett, 2423-as helyrajzi számú, 227 m² területű, 2424/1-es helyrajzi számú, 1776 m² területű 2424/2-es helyrajzi szá²mú, 458 m² területű és a 2426-os

  
 

9. bod Návrh na schválenie zámeru vysporiadania majetkovo-právneho vzťahu k pozemkom parc. č. 2423 o výmere 227 m², parc. č. 2424/1 o výmere 1776 m², parc. č. 2424/2 o výmere 458 m² a parc. č. 2426 o výmere 13 m², nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Str

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az GEOLINE-DS, kft. által elkészített 1014/2013-as számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1475/64-es helyrajzi számú, 14 m² területű parcella a  FEMIT – polgári társulás, Rózsa liget

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,   vytvoreného geometrickým plánom č. 1014/2013, vyhotoveným dňa 18.02.2013, vyhotoviteľom GEOLINE–DS, s.r.o.,  par. č. 1475/64 o výmere 14 m² v prospech občians

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az GEOLINE-DS, kft. által elkészített 1014/2013-as számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 1475/63-as helyrajzi számú, 18 m² területű parcella,  Szabó Miklós és neje Szabó Katarína, Me

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 1014/2013, vyhotoveným dňa 18.02.2013, vyhotoviteľom GEOLINE–DS, s.r.o.,  par. č. 1475/63 o výmere 18 m² v prospech Miklósa Sz

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2011. november 15.-én elfogadott 15/207/2011-es számú határozatának megszüntetésére a  kérvényező által a határozatban elfogadott feltételek elutasítása miatt.

  
 

12. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 15/207/2011 zo dňa 15.11.2011 z  dôvodu neakceptácie podmienok uznesenia zo strany žiadateľa.

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2011. június 28.-án elfogadott 8/102/2011-es számú határozatának megszüntetésére.

  
 

13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/102/2011 zo dňa 28.06.2011.

  
 

14. Javaslat a THERMALPARK DS rt., Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám: 31 450 920 alaptőkéjének megemelésére a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak az említett részvénytársaság alaptőkéjébe történő behelyezésével.

  
 

14. bod Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, vkladom majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti.

  
 

15. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, kereskedelmi társaság megbízására, Dunaszerdahely Város feladatkörébe tartozó egyes feladatok ellátására

  
 

15. bod Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő 450/6-os és 512/4-es helyrajzi számú parcellák nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándékának jóváhagyására.

  
 

16. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda pozemkov, par. č. 450/6 a par. č. 512/4, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, formou verejnej obchodnej súťaže.

  
 

17. Információ a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Szervezési Szabályzatának a módosításairól

  
 

17. bod Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Dunajskej Strede

  
 

18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról

  
 

18. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda

  
 

19. Hat£rozati javaslat Dunaszerdahely V£ros alpolg£rmestere fizet←s←nek meg£llap■t£s£r￳l

  
 

19. bod Návrh uznesenia o určení platu zástupcu primátora mesta Dunajská Streda

  
 

20 a 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a ROZPROJ földmérési munkák – Horváth József geodéta által elkészített 32328435-179/12-es számú mértani tervvel (vázrajzzal) kialakított 2688/3-as helyraj + info 21. Občianskeho združeni

  
 

20 a 21. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 32328435-179/12, vyhotoveným dňa 10.12.2012, vyhotoviteľom ROZPROJ zememeračské práce – Horváth Jozef, par. č. 2688/3

  
 

23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2013 zo dňa 23. apríla 2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

  
 

23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól /2/

  
 

23. bod Pokračvanie /1/

  
 

23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2013. évi ...sz. általánosan kötelező érvényű rendelete az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások üzemeltetésének a szabályairól /3/

  
 

23. bod Pokračvanie /2/

  
 

26 a 27. Egyéb /1/

  
 

26 a 27. Rôzne + Interpelácie

  
 

26 a 27. Egyéb /2/

  
 

26 a 27. Rôzne + Interpelácie /2/

  
 

26 a 27 Egyéb /3/

  
 

26 a 27. Rôzne + Interpelácie /3/

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47