NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

Prezentácia projektu City monitor

  
 

4. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci január 2014

  
 

4. Beszámoló a 2014 januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről

  
 

5. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013

  
 

5. a 6. Beszámoló a városi főellenőr 2013-as évi ellenőrzési tevékenységéről.

  
 

6. bod Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014

  
 

7. bod 7. Informácia o zániku zmluvy o nájme parkovacích miest vyznačených v zónach s  dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, dňom 31.03.2014 uplynutím dohodnutej do

  
 

7. Információ a Dunaszerdahely Város területén kijelölt díjfizetéses parkolási zónákbam található  parkolóhelyek és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő parkolóautomaták bérleti szerződésének a  szerződéses időszak leteltével 2014. március 31.-hez tör

  
 

7. bod Pokračovanie /1/

  
 

7. előrehalad /1/

  
 

7. bod Pokračovanie /2/

  
 

7. előrehalad /2/

  
 

7. bod Pokračovanie /3/

  
 

7. előrehalad /3/

  
 

7. előrehalad /4/

  
 

8. bod Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda (2007-2013) pre rok 2014

  
 

8. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Gazdasági és szociális fejlesztésiprogramja (2007-2013) érvényességének meghosszabbítására a 2014. évre.

  
 

9. bod Dodatok č. 1.  a č. 2.  ku Komunitnému plánu mesta Dunajská Streda na roky 2012 - 2015

  
 

9. 1.sz. és 2. sz. melléklet Dunaszerdahely város Közösségi munkatervéhez a 2012 – 2015 – ös évhez

  
 

9. bod Pokračovanie /1/

  
 

9. előrehalad /1/

  
 

9. bod Pokračovanie /2/

  
 

9. előrehalad /2/

  
 

10. bod Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy ROP-2.1b-2013/01 pod názvom - Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

  
 

10. Javaslat a ROP-2.1b-2013/01  sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására az

  
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č.3 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska zo dňa 1.7.2009

  
 

11. Határozati javaslat a Városi Művelődési Központ Alapító oklevelének 3. sz. függelékéről

  
 

12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1920/672 o výmere 7 m², v prospech Ruženy Bíróovej, bytom Nám. Priateľstva 2172/28, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/672-es helyrajzi számú, 7 m² területű parcella eladására Bíró Ružena, Barátság tér 2172/28, 929 01 Dunaszerdahely, részére.

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1880/243 o výmere 25 m², v prospech Vojtecha Kissa a manželky Alici Kissovej, oba

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 1880/243-as helyrajzi számú, 25 m² területű parcella eladására Kiss Béla és neje Kiss Alica, Kalinčiakovo 223, 934 01 Léva, részére.

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1211/21 o výmere 56 m², v prospech spoločnosti Západoslovensk

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1211/21-es helyrajzi számú, 56 m² területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló előszerződés és szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváha

  
 

15. až 18. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/339/2
16. 16. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1475/65 o výmere 10 m²

  
 

15. - 18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2012. június 26.-i ülésén elfogadott 22/339/2012-es számú határozatának megváltoztatására.
16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1475/65-ös helyrajzi sz

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2014 zo dňa 11. februára 2014, ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014.február 11) az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendeletére

  
 

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 zo dňa 11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozs

  
 

20. Dunaszerdahely Város 2014/……. sz. (2014. 02.11.) általános érvényű rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/15. sz. (2012.9.27.) az ebtartás feltételeiről szóló általános érvényű rendelete

  
 

21. až 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 zo dňa 11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda ....

  
 

21. - 23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014/... rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013/8. sz. Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló általános érvényű rendelete

  
 

24. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda za výstavbu parkoviska na sídlisku Nám. SNP pri obytnom bloku č. 195 v Dunajskej Strede

  
 

24. unaszerdahely Város lakosainak petíciója a Szlovák Nemzeti Felkelés tér 195. számú lakóház melletti parkoló építése ügyében

  
 

25. bod Rôzne

  
 

25. Egyéb

  
 

26. bod Interpelácie

  
 

26. Interpellációk

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47