NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, schválenie programu

  
 

A 46. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása

  
 

4. bod Návrh na zmenu č.4 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2014

  
 

Dunaszerdahely Város 2014. évi költségvetésének 4. módosítási javaslata

  
 

5. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2014

  
 

Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és kiadási oldal merítéséről 2014 első félévében

  
 

6. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2013

  
 

Javaslat Dunaszerdahely város 2013.évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az éves beszámolójának elfogadása

  
 

7. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

  
 

A városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezete 2014 második félévére

  
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci august a september 2014.

  
 

Beszámoló a 2014. augusztusban és szeptemberben elvégzett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

9. bod Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v  budove hromadných garáží súp. č. 2167, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú tömb-garázsban találahtó, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás célú he

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, parc. č. 1894/19, č. 1894/21, č. 1894/35, č. 1894/38, č. 1894/39 a č. 1915/506, v prospech spoločnosti Motor – Car Dunajská Streda

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1894/19, 1894/21, 1894/35, 1894/38, 1894/39 és 1915/506-os számú parcelláknak a Motor – Car Dunaszerdahely kft., Fő utca 21, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 387 289, részére szolgal

  
 

11.až 14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1880/448, o výmere 111 m2, v prospech Elhadi Touatiho a manželky Márii Touatiovej, obaja bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/448-as helyrajzi számú, 111 m2 területű parcella eladására Touati Elhadi és neje Touati Mária, Újfalu lakótelep 2226/40, 929 01 Dunaszerdahely, részére.

  
 

15. až 19. bod Návrh na odpredaj bytu, nachádzajúceho sa na ulici Nová Ves, v obytnom dome súpisného čísla 2225, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, evidovaného na liste vlastníctva číslo 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Ka

  
 

atározati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4465-ös számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2225-ös helyrajzi számú lakótömbben található lakás eladására.

  
 

20. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2588/36 o výmere 9 m2, v prospech spoločnosti GASTING, s.r.o., Jasná 2207/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 737 721.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2588/36-os helyrajzi számú,9 m2 területű parcella eladására a GASTING kft., Fényes utca 2207/5, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 737 721, részére.

  
 

21. bod Návrh na schválenie spôsobu využitia majetku mesta Dunajská Streda pozemku, par. č. 450/6, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3251-es számú tulajdoni lapon vezett, 450/6-os helyrajzi számú parcella hasznosítási módjának jóváhagyására.

  
 

22. bod Návrh na opätovné prerokovanie žiadosti spoločnosti AUTO-SiSi, s.r.o., so sídlom Povodská cesta 3636, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 221 422 o odpredaj pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 1986/3 o výmere 49 m2, vytvorenej

  
 

Határozati javaslat az AUTO-SiSi kft., Pódafai út 3636, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzék-szám: 36 221 422, által benyújtott a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az Ing. Kovács Imre földmérő által elkészített 33472602-21/11-es számú mértani tervvel (vá

  
 

22. až 24. bod Návrh na opätovné prerokovanie žiadosti pána Juraja Hrobáreka, bytom Ul. Svätého Juraja 1173/15, 929 01 Dunajská Streda o odpredaj pozemku, parcely č. 2592/43 o výmere 27 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat a Hrobárek György, Szent György utca 1173/15, 929 01 Dunaszerdahely, által benyújtott a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2592/43-as helyrajzi számú, 27 m2 területű parcella eladását tartalmazó kérvény újratárgyalására.

  
 

25. bod Návrh na riešenie nepriaznivej dopravnej situácie na okružnej križovatke ciest II/572 (Hlavná ulica) a II/507 (Galantská cesta, Vajanského ulica) v Dunajskej Strede, ktorá je  vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a II/572 számú (Fő utca) és a II/507 számú (Galántai út és Vajansky utca) közutak kereszteződésében elterülő a Nagyszomat megye önkormányzata tulajdonában lévő körforgalomban kialakult kedvezőtlen forgalm

  
 

26. bod Petícia obyvateľov bytového domu na Hlavnej ulici 47/22-24 v Dunajskje Strede proti pivnej terase pri prevádzke pohostinstva Oázis na Hlavnej ulici

  
 

A Fő utca 47/22-23 lakótömb lakóinak petíciója a Fő utca Oázios vendéglő sörterasza ellen

  
 

27. bod Rôzne

  
 

Egyéb

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

Interpellációk

  
 

28. bod Pokračovanie (1)

  
 

Interpellációk (1)

  
 

28. bod Pokračovanie (2)

  
 

Interpellációk (2)

  
 

28. bod Pokračovanie (3)

  
 

Interpellációk (3)

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47