NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra „E“, par. č. 972 o výmere 5 970 m2 a par. registra „C“, par. č. 3120/18

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő „E“ nyilvántartásban vezetett 972-es helyrajzi számú, 5 970 m2 területű és a „C“ nyilvántartásban vezetett 3120/18-as helyrajzi számú, 2 524 m2 területű parcellák a Západoslovenská distribučná, a

  
 

4. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 pod názvom Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

  
 

Javaslat a ROP-1.1-2014/01 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására az Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola épületének felújítása megnevezésű pályázatra.

  
 

5. Návrh na schválenie spolupráce medzi mestom Dunajská Streda a FK DAC 1904, a.s. so sídlom Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 846

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és az FK DAC 1904, rt. (székhely Sport utca 4744, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36 233 846) közötti együttműködés jóváhagyásáról

  
 

5. Pokračovanie (1)

  
 

5

  
 

5. Pokračovanie (2)

  
 

5.

  
 

6. Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707

  
 

Határozati javaslat a DAC ARÉNA rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) 1 db részvénye eladásának jóváhagyásáról

  
 

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 43/677/2014 zo dňa 8. júla 2014

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 43/677/2014 sz. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

  
 

8. Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3413/15 o výmere 1 574 m2 a par. č. 3414/33 o výmere 20 000 m2 v prospech mesta Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3413/15-ös helyrajzi számú, 1 574 m2 területű és 3414/33-as helyrajzi számú, 20 000 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására.

  
 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 212 zo dňa 14.10.2008 a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134 , nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2008. október 14.-én elfogadott 212. számú határozatának megszüntetésére, valamint a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es szám

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47