Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


Časti záznamu vo FLASH-i:

Dunajská Streda MsZ

 

3. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra „E“, par. č. 972 o výmere 5 970 m2 a par. registra „C“, par. č. 3120/18

   
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő „E“ nyilvántartásban vezetett 972-es helyrajzi számú, 5 970 m2 területű és a „C“ nyilvántartásban vezetett 3120/18-as helyrajzi számú, 2 524 m2 területű parcellák a Západoslovenská distribučná, a

   
 

4. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 pod názvom Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

   
 

Javaslat a ROP-1.1-2014/01 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására az Szabó Gyula Magyar Tannyelvű Alapiskola épületének felújítása megnevezésű pályázatra.

   
 

5. Návrh na schválenie spolupráce medzi mestom Dunajská Streda a FK DAC 1904, a.s. so sídlom Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 846

   
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és az FK DAC 1904, rt. (székhely Sport utca 4744, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36 233 846) közötti együttműködés jóváhagyásáról

   
 

5. Pokračovanie (1)

   
 

5

   
 

5. Pokračovanie (2)

   
 

5.

   
 

6. Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707

   
 

Határozati javaslat a DAC ARÉNA rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) 1 db részvénye eladásának jóváhagyásáról

   
 

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 43/677/2014 zo dňa 8. júla 2014

   
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 43/677/2014 sz. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

   
 

8. Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3413/15 o výmere 1 574 m2 a par. č. 3414/33 o výmere 20 000 m2 v prospech mesta Dunajská Streda.

   
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3413/15-ös helyrajzi számú, 1 574 m2 területű és 3414/33-as helyrajzi számú, 20 000 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására.

   
 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 212 zo dňa 14.10.2008 a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134 , nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č

   
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2008. október 14.-én elfogadott 212. számú határozatának megszüntetésére, valamint a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es szám

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 35
  Program najbližších prenosov :
 
29.01.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
06.02.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
21.02.2018 | 09:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ - pokračovanie zo 7.12

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 35