NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

3. bod Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslancov mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

3. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város képviselő-testületének eskütételéről

  
 

4. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného zo dňa 9. septembra 2014, 23. septembra 2014 a 2. októbra 2014.

  
 

4. A 2014. szeptember 9-i és a 2014. szeptember 23-i és az október 2-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

5. bod Písomná správa Dunajskostredského Mestského kultúrneho strediska o opatrení na nápravu nedostatkov.

  
 

5. A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ jelentése a hiányosságok elhárítása érdekében történő intézkedésekről.

  
 

6.Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (preklad)

  
 

6. Prezentovanie projektu futbalového štadiónu O. Vilagim (orig.)

  
 

6. Pokračovanie (1)

  
 

6Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

  
 

6. bod Pokračovanie (2)

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 47/718/2014  sz. határozatának (2014. október 2.) megszűntetéséről és a 43/677/2014. határozatának (2014. július 8.) módosításáról

  
 

7. bod Návrh na doplnenie Návrhu Akcionárskej zmluvy medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707

  
 

7. Határozati javaslat a  DAC ARÉNA rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) részvényesei közötti együttműködésről szóló szerződés javaslatának kiegészítéséről

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem na pozemok, nachádzajúci sa v  k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, novovytvorená parc.č. 1620/54, druh pozemku ostatné plochy,  výmera 1195 m2, vytvorená Geometrick

  
 

8. Határozati javaslat  a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  újonnan kialakított 1620/54  számú parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására némely szomszéd  ingatlantulajdonos részére.

  
 

9. bod Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné obdobie r.2010 – 2014

  
 

9. Polgármesteri beszámoló a Dunaszerdahely Város Önkormányzatának tevékenységről a 2010-2014 választási időszakban.

  
 

10. bod Rôzne

  
 

10. Egyéb

  
 

11. bod Interpelácie

  
 

11. Interpellációk

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47