Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


Časti záznamu vo FLASH-i:

Dunajská Streda, MsZ

 

1. až 3. bod Otvorenie, sľub poslankyne, voľba podpredsedníčky komisie,
Kontrola plnenia uznesení

   
 

1 - 3. ... A 2014. október 28-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

   
 

4. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

   
 

4. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására

   
 

5. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady mesta Dunajská Streda

   
 

5. atározati javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyására

   
 

6. bod Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

   
 

6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete bizottságai Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

   
 

7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2014 o dani z nehnuteľností, dani

   
 

7. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014.......... rendeletére) amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 21. sz. az ingatlanadóról, ebadóról , automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő játékau

   
 

8. bod Návrh na schválenie Taríf mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda dopravcu SAD Dunajská Streda, a.s.

   
 

8. Határozati javaslat az SAD Dunajská Streda, a.s. autóbusz-közlekedési társaság városi tömegközlekedési útiköltségeinek díjszabásáról

   
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda

   
 

9. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014..........) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendeletére

   
 

10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2014 zo dňa ...........2014, ktorým sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

   
 

10. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ...sz.,(2014..........) az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendeletére

   
 

11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2014 zo dňa .......decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dop

   
 

11. Javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi ....sz. rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 8. sz. a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete

   
 

12. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 40/639/2014 zo dňa 8. apríla 2014, v časti D/

   
 

12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete 2014. április 8-i ülésén hozott 40/639/2014 sz. határozat módosítására a D/ pontjában

   
 

13. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda

   
 

13. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról

   
 

14. bod Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie : Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda

   
 

14. Javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2015“ – dokumentáció alaptervezetének megtárgyalására

   
 

15. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

   
 

15. A fenntartó javaslata Dunaszerdahely város önkormányzati iskoláinak és oktatási létesítményeinek iskolatanácstagjaira

   
 

16. bod Návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom, a nižšie uvedenými občianskymi združeniami ako užívateľmi, na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 31.12.2018.

   
 

16. Határozati javaslat a nem lakás jellegű helyiségek díjmentes kölcsönzését biztosító szerződések megkötésére Dunaszerdahely Város mint tulajdonos és az ebben a határozati javaslatban feltüntetett  polgári társulások között, meghatározott időre a 2015.0

   
 

17. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda za bezpečnosť detského ihriska v Parku voľného času

   
 

17. Dunaszerdahely Város lakosainak petíciója a Szabadidőpark játszóterének biztonságosabbá tétele ügyében

   
 

18. bod Návrh na schválenie zmeny v štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda

   
 

18. Határozati javaslat olyan gazdasági társaságok irányító és ellenőrző szervei összetételének módosításáról, amelyekben a város vagyoni részesedéssel rendelkezik

   
 

19. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

   
 

19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete képviselői javadalmazásának Alapelveiről

   
 

20. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda

   
 

20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról

   
 

21. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015

   
 

21. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. évi I. féléves üléseinek időpontjáról

   
 

22. bod Rôzne

   
 

22. Egyéb (1)

   
 

22. bod Pokračovanie (1)

   
 

22. Egyéb (2)

   
 

22. bod Pokračovanie (2)

   
 

22. Egyéb (3)

   
 

23. bod Interpelácie

   
 

23. Interpellációk

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 35
  Program najbližších prenosov :
 
29.01.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
06.02.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
21.02.2018 | 09:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ - pokračovanie zo 7.12

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 35