NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

A 3. Dunaszerdahely Város Képviselő-testületi ülés programjának elfogadása

  
 

3. bod Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 2. zasadnutia konaného dňa 9.12.2014.

  
 

A 2015. december 9 – i Dunaszerdahely Város Képviselő – testület határozatainak ellenőrzése.

  
 

4. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.

  
 

Beszámoló a városi főellenőr 2014-es évi ellenőrzési tevékenységéről.

  
 

5. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015.

  
 

Beszámoló a 2014. decemberében és 2015. januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

5. bod Pokračovanie

  
 

5. Beszámoló a 2014. decemberében és 2015. januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről. (2)

  
 

6. bod Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015.

  
 

A városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének tervezete 2015 első félévére.

  
 

7. bod Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 148 z 29. apríla 2008 v časti B/.

  
 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város költségvetési szabályai jóváhagyására valamint Dunaszerdahely Város Képvislő – testülete 2008. április 29-i ülésén hozott 148.sz. határozat D/pontjának a megszüntetésére.

  
 

8. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v katas

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11,1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-es há

  
 

9. bod Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2015.

  
 

Dunaszerdahely Város 2015. évi költségvetési javaslata.

  
 

9. bod Pokračovanie 1

  
 

9/2

  
 

9. bod Pokračovanie 2

  
 

9/3

  
 

9. bod Pokračovanie 3

  
 

9/4

  
 

9. bod Pokračovanie 4

  
 

9/5

  
 

10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda.

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi ...sz (2015. február 10.) a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről szóló általános érvényű rendeletéről.

  
 

11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 10. februára 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území m

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi számú általános érvényű rendeletére, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy diákjára, valamint a Dunaszerdahely Város területén működő óvodákat és egyéb oktatási intézményeket látogató gyermekekre eső, működt

  
 

12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 10. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015-ös évi.. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul Dunaszerdahely Város 7. sz. (2014.április8.) Dunaszerdahely Város által az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri támogatás, az egyszeri szociális támog

  
 

13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 10. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi ..sz., (2015. február 10.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 13.sz., az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatá

  
 

14. bod Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015 – 2020.

  
 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Gazdasági és szociális fejlesztési programjának jóváhagyására 2015 – 2020.

  
 

15. bod Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda.

  
 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötés alapelveinek a módosítására.

  
 

16. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról.

  
 

17. bod Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város területén tartott ebek ingyenes csipeztetése szabályának jóváhagyására.

  
 

18. až 22. bod Návrh na rozšírenie zoznamu mestských pamätných , Návrh na odpredaj bytu č. 72, Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város emlék-, jeles és ünnepnapjai jegyzékének kibővítésére. - Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási

  
 

23. bod Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város kötelezettségének elfogadására, mely szerint a

  
 

24 a 25. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 47/719/2014 zo dňa 02.10.2014 a na schválenie poskytnutia účelovej peňažnej kapitálovej dotácie na ťarchu rezervného fondu mesta Dunajská Streda, spoločnosti Municipal Re

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2014. október 2-án elfogadott 47/719/2014. számú határozatának megszüntetésére, valamint a Municipal Real Estate Dunajská Streda kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzéksz

  
 

26. bod Návrh na schválenie Investičného zámeru spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, na obdobie 2014 – 2016.

  
 

Határozati javaslat a THERMALPARK DS rt., Dunaszerdahely, székhely Bősi út 237/38, azonosítószám: 31 450 920, 2014 -2016 évi befektetési szándékának a jóváhagyására.

  
 

27. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2014.

  
 

Javaslat az Idősek otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2014 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

29. bod Rôzne 1

  
 

Egyéb. 1

  
 

29. bod Rôzne 2

  
 

Egyéb 2

  
 

30. bod Interpelácie

  
 

Interpellációk.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47