NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Schválenie programu rokovania 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.

  
 

1. Dunaszerdahely Város Tanácsa 5. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. a 4. zasadnutia,

  
 

3. A 2015. február 10 - i és 2015. március 10 - i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenie pre seniorov – rozpočtová organizácia mesta Dunajská Streda.

  
 

4. Javaslat az Idősek Otthona – Dunaszerdahely Város költségvetési szervezete igazgatójának a kinevezésére.

  
 

5. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014.

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2014-es év számvitelének jóváhagyása.

  
 

5. bod Pokračovanie 1

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2014-es év számvitelének jóváhagyása. (2)

  
 

5. bod Pokračovanie 2

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2014-es év számvitelének jóváhagyása. (3)

  
 

5. bod Pokračovanie 3

  
 

5. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2014-es év számvitelének jóváhagyása. (4)

  
 

6 a 7. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2014.

  
 

6. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2014 – es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

8. bod Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 886/2 o výmere 65 m2.

  
 

8. Információ az Udvaros Tibor, Jilemnicky utca 233/23, 929 01 Dunaszerdahely által a Duna-szerdahely kataszterében elterülő 886/2-es számú, 65 m2 területű

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete, 2013. június 25-én elfogadott 32/508/2013. számú határozata alapján a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1963/227-es helyrajzi számú, 151 m2 területű parcella eladására.

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1920/688 o výmere 206 m2, v prospech Elhadi Touati, bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/688-as helyrajzi számú, 206 m2 területű parcella eladására Elhadi Touati, Újfalu lakótelep 2226/40, 929 01 Dunaszerdahely, részére

  
 

12. až 14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2377/4 o výmere 8 m2, v prospech Tomáša Meliško, bytom Na Pažiti 4355/8, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

12, 13, 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2377/4-es helyrajzi számú, 8 m2 területű parcella eladására Meliško Tomáš, Gyepü utca 4355/8, 929 01 Dunaszerdahely, részére

  
 

15. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.

  
 

15. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a Municipal Real Estate Dunajská Streda kft., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 46 313 834, alaptőkéjébe történő behelyezésére.

  
 

16. bod Informácia o doručení podnikateľského zámeru spoločnosti TOPSTONE s.r.o., Mostová 469/11, 930 11 Topoľníky, IČO: 44 942 192 o prenájme resp. odpredaji mestského majetku.

  
 

16. Információ a TOPSTONE kft., Híd utca 469/11, 930 11 Nyárasd, cégjeggyzékszám: 44 942 192, által a városi vagyon bérletének vagy eladásának kérelmét tartalmazó üzleti terv benyújtásáról.

  
 

17. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku, parc. č. 22/15 medzi mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a neziskovou organizáciou Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. so sídlom Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 22/15 számú parcella díjmentes használatáról szóló szerződés megkötésére a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, Bacsák utca 240/13, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 45 739 935, meg

  
 

18. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 zo dňa 10. februára o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôs

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú 2015. február 10-i általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról

  
 

18. bod Pokračovanie

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú 2015. február 10-i általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról (2)

  
 

19 a 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi .....sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város a közterület különleges használata utáni adóról szóló 2012. évi 23 sz. általános érvényű rendelete.

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská streda č. ........../2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda.

  
 

31. Dunaszerdahely Város 2015. évi ........sz., (2015. április 28.) általános érvényű rendeletének javaslata a tisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Város területén.

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2015 zo dňa 28. apríla 2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi ...sz., (2015. április 28.) az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendeletére.

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovani

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015-ös évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 4. sz. (2014. április 8.) a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltat

  
 

24 až 26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2015 zo dňa 28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dáv

  
 

24, 25, 26 Javaslat Dunaszerdahely Város 2015-ös évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/ 7. sz. (2014. április 8.) Dunaszerdahely Város által az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri tám

  
 

27. bod Návrh na schválenie dokumentu Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda

  
 

27. Javaslat a - Reklámépítmények Dunaszerdahely Város területén való elhelyezésének és engedélyezésének alapelvei dokumentum elfogadására

  
 

28. bod Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda.

  
 

28. Javaslat a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötés alapelveinek a módosítására.

  
 

29 až 31. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014. ,
30. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu.

  
 

29. A szociális szolgáltatások 2014-es évi közösségi tervének kiértékelése
30.Javaslat közérdekűcélokat szolgáló alap létrehozására

  
 

32. bod Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2015 -2019.

  
 

32. Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2015 - 2019 választási időszakra.

  
 

33. bod Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny.

  
 

33. Javaslat a Képviselő-testület a magyar nyelv, mint nemzeti kisebbségi nyelv használatának ügyével foglalkozó bizottság létrehozására

  
 

34. bod Návrh na uznesenie , ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Komisii Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.12.2014.

  
 

34. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. számú rendeletére, amellyel módosul és kiegészül a Dunaszerdahely Város Képviselő – testület bizottságainak Szervezeti és Működési Szabályzata.

  
 

35. bod Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci predaja majetku mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/1

  
 

35. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezk

  
 

35. bod Pokračovanie

  
 

35 . Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyez

  
 

36. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 8/2012 z 15. mája 2012 o Mestskej polícii v Dunajskej Strede a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. ..... /2

  
 

36. Javaslat Dunaszerdahely Város 2012. évi 8 sz. a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrségről szóló általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására valamint Dunaszerdahely Város ....../2015. évi (2015. április 28.) a Dunaszerdahelyi Vá

  
 

37. bod Rôzne 1

  
 

37

  
 

37. bod Rôzne 2

  
 

37

  
 

37. bod Rôzne 3

  
 

37

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47