NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program

  
 

Dunaszerdahely Város Tanácsa 5. ülése napirendjének elfogadása

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. a 4. zasadnutia, konaného dňa 10. februára 2015 a 10. marca 2015

  
 

2015. február 10 - i és 2015. március 10 - i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése

  
 

4. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 20104

  
 

Javaslat Dunaszerdahely város 2014. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az éves beszámolójának elfogadására.

  
 

5. a 6. bod Zmena rozpočtu – č. 2/2015 1 6. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda

  
 

Költségvetés –módosítás 2/2015

  
 

7. až 9. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  
 

Javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testületének 2015/85/5 számú határozatának módosítására

  
 

10. až 12. bod Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2015

  
 

Az Idősek otthona igazgatójának 2015-ös évi prémiummutatói

  
 

13. a 14. bod Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu.

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város kilépése a Közös Építészeti Hivatalból.

  
 

15. bod Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda

  
 

Javaslat a Dunaszerdahely Város Év Sportolója elismerés adományozásának alapelveinek jóváhagyására.

  
 

16. bod Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie Citz Monitor

  
 

Javaslat a City Monitor mobilalkalmazás használatáról szóló szoftvér licenc programrendszer szerződéskötési szándékának jóváhagyásáról, amely dunaszerdahely lakosai számára lehetőséget biztosít észrevételeik bejelentésére.

  
 

17. až 19. bod Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci

  
 

Javaslat az KaHR–22VS–1501 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „

  
 

20. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.

  
 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi .....sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendeletére a piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén.

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzen

  
 

Dunaszerdahely Város 2015/.... sz. (2015. június 23.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete

  
 

22. bodNávrh prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város területén kijelölt közlekedési korlátozással ellátott zónában található parkolóhelyek és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő parkoló automaták üzemeltetési céllal történő bérbeadására nyilvános üzleti versen

  
 

23. a 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na územ

  
 

Dunaszerdahely Város 2015. évi ....sz., (2015. június 23.) általános érvényű rendeletére amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 6.sz., (2015. április 28.) általános érvényű rendelete a tisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Vá

  
 

25. až 28. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky príspevku na čia

  
 

Javaslat Dunaszerdahely város 2015. évi számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/28. sz. (2012. december 4.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre

  
 

29 až 32. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.

  
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete, 2013. június 25-én elfogadott 32/508/2013. számú határozata alapján a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1963/227-es helyrajzi számú, 151 m2 területű parcella eladására.

  
 

33. bod Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Stred

  
 

Javaslat a Dunaszerdahely Város 2015. évi 7 sz. az üzletek és szolgáltatási tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására.

  
 

34. až 36. bodNávrh na zmenu zloženia Mestskej rady Dunajská Streda

  
 

Javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsa tagjai összetételének módosítására.

  
 

37. bod Rôzne

  
 

Egyéb.

  
 

38. bod Interpelácie

  
 

Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47