NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, program

  
 

1 + 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 9. ülése napirendjének elfogadása. A hitelesítők és a jegyzőkönyvezető megválasztása.

  
 

3. bod Návrh opatrení na zabezpečenie plynulej rozhodovacej činnosti mestského zastupiteľstva.

  
 

3. Rendelkezési javaslat a városi képviselő-testület folyamatos döntéshozatali tevékenységének a biztosítására.

  
 

4. bod Návrh na voľbu ďalšieho konateľa spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

  
 

Határozati javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. gazdasági társaság további ügyvezetőjének választására.

  
 

5. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8. zasadnutia konaného dňa 29.09.2015.

  
 

5. A 2015. szeptember 29-ei Dunaszerdahely Város Képviselő-testüket határozatainak ellenőrzése.

  
 

6. bod Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda

  
 

Dunaszerdahely Város főellenőrének a megválasztása 1

  
 

6. bod Pokračovanie 1

  
 

Dunaszerdahely Város főellenőrének a megválasztása 2

  
 

6. bod Pokračovanie 2

  
 

Dunaszerdahely Város főellenőrének a megválasztása 3

  
 

6. bod Pokračovanie 3

  
 

Dunaszerdahely Város főellenőrének a megválasztása 4

  
 

7. bod Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016.

  
 

7. Dunaszerdahely Város 2016. évi költségvetési javaslata.

  
 

8. bod Informácia o modernizácii hardvérového a softvérového vybavenia MsÚ Dunajská Streda.

  
 

8. Tájékoztatás Dunaszerdahely Városháza informatikai infrastruktúrájának eszközfejlesztéséről.

  
 

9. bod Zmena rozpočtu č. 4/2015

  
 

9. Költségvetés-módosítás 4/2015

  
 

10. bod Návrh na schválenie Zásad o prevzatí miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda

  
 

10. Javaslat a Magánberuházók által épített közutak és közvilágítás átvételének alapelveinek jóváhagyására.

  
 

11. bod Návrh na prerokovanie dokumentu Informácia o príprave budovania cyklistických trás na území mesta Dunajská Streda na základe schválených koncepcií v regióne

  
 

11. Javaslat A régióban elfogadott koncepciókkal összehangolt Dunaszerdahely területén épülő kerékpárutak – dokumentum megtárgyalására

  
 

12. bod Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením

  
 

12. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi .... sz. (2015. november 24.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideigle

  
 

13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/357, par. registra C o výmere 655 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon a C nyilvántartásban vezetett, 1920/357-es helyrajzi számú, 655 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, cégje

  
 

14. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/614, par. registra C o výmere 204 m2, par. č. 3464/810, par. registra „C“ o výmere 4868 m2, par. č. 3464/583, par. registra

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon a...

  
 

16. bod Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1886/291 o výmere 389 m2, par. č. 1886/292 o výmere 329 m2, par. č. 1886/293 o výmere 268 m2, par. č. 1886/331 o výmere 2230 m2, par. č. 1887/27...

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1886/291. helyrajzi számú, 389 m2 területű, 1886/292. helyrajzi számú, 329 m2 területű, 1886/293. helyrajzi számú, 268 4 m2 területű, 1886/331. helyrajzi számú, 2230 m2...

  
 

17. bod Návrh na opätovné uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO: 00177 466.

  
 

17. Határozati javaslat a Szlovák Vöröskereszttel, Grössling utca 24, 811 46 Pozsony, azonosító-szám: 00177 466, mint bérbeadóval kötendő nem lakás jellegű helyiségek bérletéről szóló szerződés ismételt megkötésének jóváhagyására.

  
 

18. bod Návrh na opätovné uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru medzi Mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so sídlom Kračanská cesta 4045/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako nájomcom na obdobie od 01.12.20

  
 

18. Határozati javaslat az Ábrahám Alica, cégjegyzékszám: 46 339 361-es székhely: Karcsai út 4045/55, 929 01 Dunaszerdahely, vállalkozóval nem lakás jellegű helyiség bérleti szerződésének ismételt megkötésére a 2015.12.01. és 2018.11.30. időszakra.

  
 

19. bod Návrh na zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 26.3.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom.

  
 

19. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város mint bérbeadó és Nagyszombat Megyei Önkormányzat mint bérlő közt 2014 március 26-án Bérleti szerződésben foglalt évi bérleti díj csökkentésére.

  
 

20. bod Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže o prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ic

  
 

20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város területén kijelölt közlekedési korlátozással ellátott zónában található parkolóhelyek és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő parkoló automaták nyilvános üzleti versenypályázat formájában üzemeltetési cél

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na úze

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely város 2015. évi… számú általános érvényű rendeletére, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy diákjára, valamint a Dunaszerdahely Város 5 területén működő óvodákat és egyéb oktatási intézményeket látogató gyermekekre eső,

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely város 2015. évi számú általános érvényű rendeletére, amely meghatározza Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegét.

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi ...sz., (2015. november 24.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014. évi 12. sz., (2014. december 9..) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgálta

  
 

24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda.

  
 

24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2015. évi ...sz., (2015. november 24.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetőinek működési rendjét

  
 

25. bod Poslanecký návrh na schválenie Zoznamu hrobov významných osobností pochovaných na pohrebiskách mesta Dunajská Streda.

  
 

25. Képviselői indítvány a Dunaszerdahely város temetőiben eltemetett jeles személyiségek sírjai jegyzékének jóváhagyására

  
 

26. bod Návrh na prerokovanie žiadosti mesta Jindřichův Hradec, Česká republika o nadviazanie spolupráce medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec v záujme posilnenia a rozširovania priateľských i oficiálnych vzťahov

  
 

26. Javaslat Jindřichův Hradec a Cseh Köztársaság város kérvényének megtárgyalják, amelyben kérvényezi Dunaszerdahely és Jindřichův Hradec városok közötti együttműködést a baráti és hivatalos kapcsolatok megerősítése, majd a fokozatos bővítése céljából.

  
 

27. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020

  
 

27. Javaslat a Szociális szolgáltatások közösségi tervére a 2016 – 2020-as évekre

  
 

28. bod Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2015-2016.

  
 

28. Operatív terv Dunaszerdahely város helyi úthálozatának és járdáinak téli karbantartására a 2015-ös és 2016-os években.

  
 

29. bod Poslanecký návrh na prerokovanie materiálu vybudovania Ružovej záhrady vo výmere 1012 m² nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda , par. č. 1475/34,par. registra C o výmere 22 458 m ², vedenej na LV 3251.

  
 

29. Határozati javaslat a Dunaszerdely kataszterében elhelyezkedő, a 3251-es számú tulajdoni lap C nyilvántartásában vezetett, 1475/34-es számú 22 458 m ² területű parcellán létrehozandó 1012 m ² területű Rózsakert létrehozásának megtárgyalására

  
 

30. bod Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 149/2015/8 zo dňa 29.09.2015.

  
 

30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-i 149/2015/8. számú határozatának módosításáról

  
 

31. bod Návrh na harmonogram zasadnutí

  
 

31. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. évi I. féléves üléseinek időpontjáról.

  
 

32. a 33. bod Návrh na odovzdaniepozemku

  
 

32 a 33

  
 

34. bod Rôzne.

  
 

34. Egyéb

  
 

35. bod Interpelácie.

  
 

35. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47