NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, program, kontrola plnenia uznesení

  
 

1,2,3 Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 10. ülése napirendjének elfogadásaDunaszerdahely Város Képviselő - testület 10. ülése napirendjének elfogadása

  
 

4. bod Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 8

  
 

4. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az FK DAC 1904, rt. (székhely Sport u. 4744, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36 233 846 közötti e

  
 

5. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o podmienkach financovania výstavby futbalového štadióna v Dunajskej Strede – medzi mestom Dunajská Streda, DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a E.H.C.S., a.

  
 

5. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az E.H.C.S., rt. (székhely Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700) közötti szerződés

  
 

6. bod Návrh na prijatie investičného úveru na výstavbu futbalového štadióna DAC ARÉNA v Dunajskej Strede

  
 

6. Határozati javaslat fejlesztési hitel felvételére a DAC ARÉNA futballstadion felépítésére

  
 

7. bod Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4896 na parc. č. 1620/6 a súp. č. 4897 na parc. č. 1620/7 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/6-os helyrajzi számú pracellán található 4896. házszámú és az 1620/7-es helyrajzi számú pracellán található 4897. házszámú épületek lebontásának jóváhagyására.

  
 

8. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016.

  
 

8. Beszámoló a 2015 decemberében és 2016 januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

9. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.

  
 

9. Beszámoló városi főellenőr 2015-ös évi ellenőrzési tevékenységéről.

  
 

10. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.

  
 

10. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2016 első félévére.

  
 

11. bod Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda

  
 

11. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról

  
 

12. bod Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest a parkovacích automatov pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

  
 

12. Határozati javaslat a kijelölt parkolóhelyek és parkolóautomaták bérleti díjának módosítására a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft. mint bérlő részére.

  
 

13. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257, par. č. 1879/258, v katastráln

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszteré-ben a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/25

  
 

14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/212 o výmere 3 m2, v prospech Silvii Kázmérovej, bytom ........., 930 02 Orechová Potôň.

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2475/212-es helyrajzi számú, 3 m2 területű parcella eladására Kázmér Silvia, ..........., 930 02 Diósförgepatony, részére.

  
 

15. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „E“ par. č. 371/1 o výmere 950 m2, ktorá je v časti zastavaná budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Októb

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az Október Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda épületével részben beépített és az óvodához tartozó területként funkcionáló „E“ nyilvántartásban vezetett 371/1. helyrajzi számú, 950 m2 területű

  
 

16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/3 o výmere 460 m2, par. č. 241/5 o výmere 53 m2, par. č. 242/1 o výmere 59

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 240/1. helyrajzi számú, 8 251 m2 területű, 240/3. helyrajzi számú, 460 m2 területű, 241/5. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 242/1. helyrajzi számú, 594 m2 területű, 242/6. helyrajzi számú, 29

  
 

17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3222/1, par. registra C o výmere 2 938 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon a C nyilvántartásban vezetett, 3222/1-es helyrajzi számú, 2 938 m2 területű parcellának az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, cégje

  
 

18. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 4102/17 o výmere 7 m2 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 ako nájomcom, na dobu určitú o

  
 

18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 4102/17-es helyrajzi számú, 7 m2 területű parcella bérletének jóváhagyására Dunaszerdahely város, mint bérbeadó és a Szlovák Telekom, Rt., Bajkalská 28, 817 62 Pozsony, cégnyilvántartási szám

  
 

19. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom

  
 

19. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, mint bérbeadó, és MUDr. András Balázs, Királyfikarcsa

  
 

20. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom a Centrom voľného času – Dunajská Streda, so sídlo

  
 

20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó, és Szabadidőközpont – Dunasjká Streda, Smetana liget, 286/

  
 

21. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a spoločnosťou Liliu

  
 

21. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó és a Lilium Aurum Kft, Galántai út 658/2

  
 

22. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 formou obchodnej verejnej súťaže, za úč

  
 

22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 086 576 épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési c

  
 

23. bod Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2/2015 Változások és módosítások dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről

  
 

24. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 117/2015/6 zo dňa 23. júna 2015.

  
 

24. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. június 23-i 117/2015/6 számú határozatának megszüntetésére

  
 

25. bod Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 119/2015/6 zo dňa 23. júna 2015.

  
 

25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2015. június 23-i 119/2015/6 számú határozatának megszüntetésére

  
 

26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2016 zo dňa 16. februára 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Str

  
 

26. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendeletére, a tanköteles korba lépett gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának helyéről és időpontjáról Dunaszerdahely Város által alapított alapiskolákba

  
 

27. bod Žiadosť o súhlasné stanovisko na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčasť školy do siete škôl

  
 

27. Kérvény beleegyező állásfoglalásért ételkiadó iskolai étkezde iskolahálózatba való besorolásához

  
 

28. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2016

  
 

29. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2015

  
 

30. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2016

  
 

30. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatójának 2016 - os évi prémiummutatóira.

  
 

31. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2015.

  
 

31. Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2015 – ös évi prémiummutatók kiértékelése alapján.

  
 

32. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015

  
 

32. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2015-ös évi kiértékelése

  
 

33. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 16. februára 2016 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych s

  
 

33. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2010/2. sz. (2010.02.23.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város által alapított Szociális közp

  
 

34. bod Rôzne /1/

  
 

34. Egyéb /1/

  
 

34. bod Pokračovanie

  
 

34. Egyéb /2/

  
 

35. bod Interpelácie.

  
 

35. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47