NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 11. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10. zasadnutia konaného dňa 16.2.2016.

  
 

3. A 2016. február 16-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testüket határozatainak ellenőrzése.

  
 

4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2015

  
 

4. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2015-ös év számvitelének jóváhagyása

  
 

5. bod Zmena rozpočtu č. 2/2016

  
 

5. Költségvetés-módosítás 2/2016

  
 

6. bod Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda

  
 

6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város polgármestere fizetésének megállapításáról

  
 

7. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mest

  
 

7. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 sz. általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.

  
 

8. bod Správa o činnosti Mestskej Polície v Dunajskej Strede

  
 

8. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi rendőrség 2015-ös évi tevékenységéről

  
 

9. bod Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700.

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város és az E.H.C.S. rt. székhely Sasinkova 12, 811 08 Pozsony, azonosítószám: 43 956 700, között megkötött Részvényesi szerződés 1. sz. függeléke megkötésének a jóváhagyására.

  
 

10. bod Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a DAC ARÉNA, rt. (székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 47 854 707) valamint az FK DAC 1904, rt. (székhely Sport u. 4744, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36 233 846 közötti

  
 

11. bod Návrh na odpredaj bytu č. 60 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4465-ös számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2225-ös helyrajzi számú lakótömbben található 60-as számú lakás eladására.

  
 

12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2298/115 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti Potraviny Baranyai, s.r.o., Hlavná 46, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 444 851.

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2298/115. helyrajzi számú, 18 m2 területű parcella eladására a Potraviny Baranyai, s.r.o., Fő utca 46, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 444 851, részére.

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1785/98 o výmere 15 m2, v prospech Csilly Antalovej a Mgr. Karolovi Antalovi, obaja bytom ………………………. Dunajská Streda.

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1785/98. helyrajzi számú, 15 m2 területű parcella eladására Antal Csilla és Mgr. Antal Károly, .............................Dunaszerdahely, részére.

  
 

14. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2255/2 o výmere 68 m2, v prospech Kataríny Klempovej, bytom …………………. Dunajská Streda.

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2255/2. helyrajzi számú, 68 m2 területű parcella eladására Klempa Katalin, .............................. Dunaszerdahely, részére

  
 

15. bod Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 267 m2, par. č. 1880/460 o výmere 3 730 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy nachádzajúcej sa na par

  
 

15. Határozati javaslat a Duanszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely kataszte-rében elterülő 1880/179. helyrajzi számú, 267 m2 területű, 1880/460. helyrajzi számú, 3 730 m2 területű parcellák és az 1880/460. helyrajzi számú parcellán található

  
 

16. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ktoré je vo vlastníctve mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Alapiskola Dunaszerdahely - Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 086 576 épületében elhelyezkedő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetési cél

  
 

17. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, IČO: 36 086 789, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre Špeciálnu základnú školu s VJM,

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű épületek bérleti szerződésnek megkötésére Kodály Zoltán Alapiskola, Komensky utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36 086 789, mint bérbeadó, és a Sp

  
 

18. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná 21, 9

  
 

18. Határozati javaslat a Dunaszerdahely város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére, Alapiskola Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely mint bérbeadó, és Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Fő utca 21, 929

  
 

19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1963/164 o výmere 6 189 m2, par. č. 1963/260 o výmere 230 m2, par. č. 2027/4 o výmere 381 m2, par. č. 2027/5 o

  
 

19. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251-es számú tulajdoni lapon vezetett, 1963/164. helyrajzi számú, 6 189 m2 területű, 1963/260. helyrajzi számú, 230

  
 

20 a 21. bod Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a par. č. 1919/401, vo vlastníc-tve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu.

  
 

20. 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő, a Szlovák Köztársaság tulaj-donában a Szlovák Földalap kezelésében lévő 1886/367. és 1919/401. helyrajzi számú parcellák tulajdonjogi rendezésére irányuló kérvény benyújtásának enged

  
 

22. bod Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom prevádzkovania školského bufetu.

  
 

22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetésének nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő bérbeadására benyújtott árajánlat kiértékelésére.

  
 

23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného prie

  
 

23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi .....sz. (2016. április 19.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város a közterület különleges használata utáni adóról szóló 2012. évi 23 sz. általános érvényű

  
 

24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 19. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda

  
 

24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. április 19..) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 1. sz. függelékét.

  
 

25. bod Návrh VZN mesta Dunajská Streda č. ......./2016 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda.

  
 

25. Javaslat a Dunaszerdahely Város 2016. évi …. számú általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahely Város területén lévő utca elnevezéséről.

  
 

26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

  
 

26. Javaslat a Dunaszerdahely Város 2016. évi … számú (2016. április 19.) általános érvényű rendeletére a települési hulladék és kisebb építési hulladék kezelésére Dunaszerdahely Város területén.

  
 

27. bod Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834

  
 

27. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, kereskedelmi társaság megbízására, Dunaszerdahely Város feladatkörébe tartozó egyes feladatok ellátására

  
 

28. bod Návrh na uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec, Česká republika, v záujme posilnenia a rozširovania ich priateľských i oficiálnych vzťahov.

  
 

28. Javaslat Dunaszerdahely és Jindřichův Hradec, Cseh Köztársaság, városok önkormányzatai közötti Partneri szerződés megkötésére a baráti és hivatalos kapcsolatok megerősítése és kibővítése érdekében

  
 

29. bod Návrh na vyhlásenie roka 2016 za pamätný rok Benedeka Csaplára pri príležitosti jeho 110. výročia úmrtia.

  
 

29. Javaslat Csaplár Benedek halálának 110. évfordulója alkalmából a 2016-os év Csaplár Benedek-emlékévvé nyilvánítására.

  
 

30. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska zo dňa 1.7.2009.

  
 

30. Határozati javaslat a Városi Művelődési Központ Alapító oklevelének 3. sz. függelékéről

  
 

31. bod Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda

  
 

31. Javaslat a Dunaszerdahely Város Év Sportolója elismerés adományozásának alapelveinek jóváhagyására

  
 

32. bod Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti cestovného obyvateľom s trvalým bydliskom mestskej časti Mliečany.

  
 

32. Javaslat az Ollétejedi városrészben állandó lakhellyel rendelkező lakosok teljes illetve részleges utazási költségtérítésének jóváhagyására

  
 

33. bod Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda Za vybudovanie chodníka pre peších pred MŠ Nám. Priateľstva pozdĺž ulice Attilu Józsefa s prepojením na chodník pred ZŠ Jimenického a na chodník na ulici Ľanárska

  
 

33. Dunaszerdahely Város lakosainak petíciója a Barátság téri óvoda előtt, valamint a József Attila utca mentén elterülő gyalogút kiépítésére, mely összekapcsolódik a Jilemnický utcai alapiskola előtti gyalogúttal, illetve a Lengyár utcai gyalogúttal

  
 

34. bod Rôzne.

  
 

34. Egyéb.

  
 

35. bod Interpelácie.

  
 

35. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47