NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 3/2016

  
 

4. Javaslat Dunaszerdahely város 2016-os költségvetésének 3/2016-os módosítására

  
 

5. bod Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda.

  
 

5. Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetési szabályzatának a jóváhagyására

  
 

6. bod Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

6. Javaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos létesítményei költségvetési szabályzatának a jóváhagyására

  
 

7. bod Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania niektorých tovarov a služieb mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

7. Javaslat Dunaszerdahely Város és annak önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos létesítményei alkalmi közös közbeszerzési szabályairól

  
 

8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015

  
 

8. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatának alapelvei 1. sz. függelékének (2015. április 28.) a jóváhagyására

  
 

9. bod Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920

  
 

9. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő vagyonnak a THERMALPARK DS, rt., Bősi út 237/38, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 31 450 920, alaptőkéjébe történő behelyezésére

  
 

10. bod Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a. s., nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2820/71 o výmere 1 410 m2 do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.

  
 

10. Határozati javaslat a THELMAPARK DS, rt. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2820/71. helyrajzi számú, 1 410 m2 területű parcella Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61 o výmere 84 m2, v prospech Ing. Kataríny Pápayovej, ............Dunajská Streda a Jána Mészárosa, .................

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/59. helyrajzi számú, 47 m2 területű és 1620/61. helyrajzi számú, 84 m2 területű parcellák eladására Ing. Pápay Katalin, ................., Dunaszerdahely és Mészáros János, .............

  
 

12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, ..............................., Dunajská Streda.

  
 

12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3409/8. helyrajzi számú, 428 m2 területű parcella eladására Csiberi Attila, ........................................, Dunaszerdahely, részére

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky Kántorovej, ............................, Dunajská Streda.

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/51. helyrajzi számú, 14 m2 területű parcella eladására Kántor Priška, ..........................................., Dunaszerdahely, részére

  
 

14. bod Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č. 5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajs

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében található Dunaszerdahely Város kizárólagos tulajdonát képező a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 5441-es számú tulajdoni lapon vezetett 1209/70. helyrajzi számú, 99 m2 terül

  
 

15. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179.

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3462/613. helyrajzi számú, 11 m2 területű parcella eladására a CARTECH SLOVAKIA, kft., Štúr utca 726/38, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 47 339 179, részére

  
 

16. bod Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2226 vedeného na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor

  
 

16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által vezetett 4467-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 2226-os helyrajzi számú lakótömbben található 31-es számú lakás eladására

  
 

17. bod Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom prevádzkovania školského bufetu.

  
 

17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiség - iskolai büfé üzemeltetésének nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő bérbeadására benyújtott árajánlat kiértékelésére

  
 

18. bod Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly

  
 

18. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és az ENVI-PAK , rt. (székhely Galvaniho 7/B, 821 04 Pozsony, azonosítószám: 35 858 010 közötti szerződés jóváhagyására

  
 

19. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo dňa 16.02.2016.

  
 

19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. február 16-i 206/2016/10. számú határozatának megszüntetésére

  
 

20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1714/2 o výmere 102 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

  
 

20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az 1714/2. helyrajzi számú, 102 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megter

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. június 28.) a általánosan kötelező érvényű rendeletéről, amely módosítja Dunaszerdahely Városa tulajdonjogának a szerződéses átruházásáról szóló 6/2010 sz általánosan kötelező érvényű rendeletét

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2016. évi ...sz., (2016. június 28.) a Dunaszerdahely Város jelképei használatáról szóló általános érvényű rendeletére

  
 

23. bod Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2015 - 2019.

  
 

23. Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2015 - 2019 választási időszakra

  
 

24. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom Dunajská Streda a Malé Blahovo

  
 

24. Javaslat a Környzetetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe : Az illegális hulladéklerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén

  
 

25. bod Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaď

  
 

25. Javaslat Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező óvodák és kihelyezett munkahelyek létesítésének szándékára, Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező iskolai közétkeztetési intézmény

  
 

26. bod Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

  
 

26. Javaslat a Szociális szolgáltatások központja, székhelye Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, mint önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet létrehozásának szándékára

  
 

27. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda

  
 

27. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról

  
 

28. bod Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa využíva ako Nocľaháreň

  
 

28. Válságelhárító szociális szolgáltatások biztosítása a Hajléktalanszálló működtetése céljából bérelt épületében

  
 

29. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda

  
 

29. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért

  
 

30. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2016

  
 

30. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. évi II. féléves üléseinek időpontjáról

  
 

31. a 32. bod Rôzne+ Interpelácie.

  
 

31. 32. Egyéb + Interpelácie.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47