Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület soron kívüli 15. ülése napirendjének elfogadása

  
 

3. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Spoločné dedičstvo v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.

  
 

3. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Közös örökségünk elnevezésű projektre az INTERREG V–A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra, felhívás száma: SKHU/1601.

  
 

4. bod Informácia o príprave uzavretia Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868.

  
 

4. Tájékoztatás a Dunaszerdahely Város és a közhasznú szervezet Opatríme Vás n.o. (székhely Privigye, Hviezdoslav u. 3, azonosítószám: 50001868) között a gondozószolgálat területén megkötendő együttműködési szerződés előkészületeiről.

  
 

5. bod Návrh na odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta

  
 

5. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.

  
 

6. bod Návrh na zriadenie komisie pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolai étkezdék állapotát felmérő bizottság létrehozására.

  
 

7. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2189/171 o výmere 201 m2, v prospech Ladislava Majthényiho a Márii Majthényiovej

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2189/171. helyrajzi számú, 201 m2 területű parcella eladására Majthényi László és Majthényi Mária, Csallóköz ......., 929 01 Dunaszerdahely, részére

  
 

8. bod Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 32/800-ine k celku, k pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú Dunajská Streda, par. č. 626 o výmere 480 m2 a par. č. 627 o výmere 303 m2, vedeným na LV č. 1922 Okresným úradom Dun

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 626. helyrajzi számú, 480 m2 területű és 627. helyrajzi számú, 303 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 32/800-ad tulajdoni részarányának eladására.

  
 

9. bod Rôzne. + Interpelácie

  
 

9. Egyéb + Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 40