NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület soron kívüli 15. ülése napirendjének elfogadása

  
 

3. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Spoločné dedičstvo v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.

  
 

3. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Közös örökségünk elnevezésű projektre az INTERREG V–A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra, felhívás száma: SKHU/1601.

  
 

4. bod Informácia o príprave uzavretia Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868.

  
 

4. Tájékoztatás a Dunaszerdahely Város és a közhasznú szervezet Opatríme Vás n.o. (székhely Privigye, Hviezdoslav u. 3, azonosítószám: 50001868) között a gondozószolgálat területén megkötendő együttműködési szerződés előkészületeiről.

  
 

5. bod Návrh na odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta

  
 

5. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.

  
 

6. bod Návrh na zriadenie komisie pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolai étkezdék állapotát felmérő bizottság létrehozására.

  
 

7. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2189/171 o výmere 201 m2, v prospech Ladislava Majthényiho a Márii Majthényiovej

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2189/171. helyrajzi számú, 201 m2 területű parcella eladására Majthényi László és Majthényi Mária, Csallóköz ......., 929 01 Dunaszerdahely, részére

  
 

8. bod Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 32/800-ine k celku, k pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú Dunajská Streda, par. č. 626 o výmere 480 m2 a par. č. 627 o výmere 303 m2, vedeným na LV č. 1922 Okresným úradom Dun

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 626. helyrajzi számú, 480 m2 területű és 627. helyrajzi számú, 303 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 32/800-ad tulajdoni részarányának eladására.

  
 

9. bod Rôzne. + Interpelácie

  
 

9. Egyéb + Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47