Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia

   
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület soron kívüli 15. ülése napirendjének elfogadása

   
 

3. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Spoločné dedičstvo v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.

   
 

3. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Közös örökségünk elnevezésű projektre az INTERREG V–A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN, PT1 – Természet és kultúra, felhívás száma: SKHU/1601.

   
 

4. bod Informácia o príprave uzavretia Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868.

   
 

4. Tájékoztatás a Dunaszerdahely Város és a közhasznú szervezet Opatríme Vás n.o. (székhely Privigye, Hviezdoslav u. 3, azonosítószám: 50001868) között a gondozószolgálat területén megkötendő együttműködési szerződés előkészületeiről.

   
 

5. bod Návrh na odkúpenie stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta

   
 

5. Határozati javaslat a Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.

   
 

6. bod Návrh na zriadenie komisie pre posúdenie stavu školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

   
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város fenntartásában működő iskolai étkezdék állapotát felmérő bizottság létrehozására.

   
 

7. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2189/171 o výmere 201 m2, v prospech Ladislava Majthényiho a Márii Majthényiovej

   
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2189/171. helyrajzi számú, 201 m2 területű parcella eladására Majthényi László és Majthényi Mária, Csallóköz ......., 929 01 Dunaszerdahely, részére

   
 

8. bod Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 32/800-ine k celku, k pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú Dunajská Streda, par. č. 626 o výmere 480 m2 a par. č. 627 o výmere 303 m2, vedeným na LV č. 1922 Okresným úradom Dun

   
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 626. helyrajzi számú, 480 m2 területű és 627. helyrajzi számú, 303 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 32/800-ad tulajdoni részarányának eladására.

   
 

9. bod Rôzne. + Interpelácie

   
 

9. Egyéb + Interpelláció.

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 38