NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Program, A hitelesítők és a jegyzőkönyvezető megválasztása.

  
 

1. až 3. bod Otvorenie, program

  
 

4. Beszámoló a 2016. decemberében, 2017. januárjában és 2017. februárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

4. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2016, január 2017 a február 2017.

  
 

5. Beszámoló a városi főellenőr 2016-os évi ellenőrzési tevékenységéről.

  
 

5. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

  
 

6. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2017 első félévér

  
 

6. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.

  
 

7. Határozati javaslat a Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H

  
 

7. bod Návrh na odkúpenie stavebných dielov Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa –

  
 

8. Határozati javaslat a „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ infrastrukturális építmény Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes átadására.

  
 

8. bod Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 489/4. helyrajzi számú, 264 m2 területű és a 489/5. helyrajzi számú, 61 m2 területű parcellák eladására meghirdetett nyilvános üzleti versenypályázat keretén belül benyújtott árajánlatok kiért

  
 

9. bod Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3579-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 140/1., 140/2., 140/3., 140/4., 140/5., 141/1., 141/2. és 141/3. számú parcellákon elhelyezkedő

  
 

10. bod Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej na pozemkoch parcely registra C parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Telekkönyvi Főosztálya által a 4645. számú tulajdoni lapon vezetett 302-es számú nem lakás célú helyiség (garázs), tulajdonrész: 1/1, valamint az épület közös

  
 

11. bod Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, vedenéh

  
 

12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Városának kötelezettségének elfogadására a Dunaszerdahely Területrendezési Terv – 2016 Változások és módosítások dokumentáció bebiztosításának és jóváhagyásának feltételeiről

  
 

12. bod Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

13. Határozati javaslat vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására a Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tárolók létesítése Dunaszerdahelyen elnevezésű projektre.

  
 

13. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunaj

  
 

14. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása alapján, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, melynek címe: Az illegális hulladéklerakatok felszámolása Dunaszerdahely és Sikabony kataszteri területén

  
 

14. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város, a Szlovák Kézilabdaszövetség, székhely Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, azonosítószám: IČO: 30 774 772 és az MŠK Dunajská 4 Streda, székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50

  
 

15. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská Streda,

  
 

16. Határozati javaslat az iskolai étkezdék felmérése eredményének a jóváhagyására és Dunaszerdahely Város képviselőinek a Gastro DS, s.r.o. újonnan alapított kereskedelmi társaság képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhag

  
 

16. bod Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o.

  
 

17. Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására

  
 

17. bod Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi… (2017. február 14.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel kiegészül Dunaszerdahely város 2016. évi 20/2016 számú általános érvényű rendelete, amely meghatározza dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskol

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzk

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely városának 2017. évi ….. (2017. február 14.) számú általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai

  
 

19. bod Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej

  
 

20. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért.

  
 

20. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda

  
 

21.

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. interlepació

  
 

22. bod Interpelácie

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47