NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Mimoriadne zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, návrhová komisia, program

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testülete soron kívüli 18. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 1/2017.

  
 

3. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 1/2017-os módosítására

  
 

4. bod Správa o činnosti mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016.

  
 

4. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2016. évi tevékenységéről.

  
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyk

  
 

5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását a Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tároló

  
 

6. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mest

  
 

6. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról

  
 

7. bod Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783.

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok kikölcsönzésének (bérmentes használatba adásának) jóváhagyására Nagyszombat Megye Útkezelő és Karbantartó Szervezete részére.

  
 

8. bod Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra C zapísané na LV . 5441 a LV č. 3251 zast

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok Nagyszombat Megye tulajdonába történő jövőbeni átruházásának a jóváhagyására (Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő az 5441 sz. tulajdonlapon vezetett, a II/507-II/572 körforga

  
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzen

  
 

9. Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rende

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47