NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Mimoriadne zasadnutie Ms. zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie, návrhová komisia, program

  
 

1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testülete soron kívüli 18. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 1/2017.

  
 

3. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 1/2017-os módosítására

  
 

4. bod Správa o činnosti mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016.

  
 

4. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2016. évi tevékenységéről.

  
 

5. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyk

  
 

5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 394/2017/17 sz. (2017.2.14) határozata módosítására, amellyel jóváhagyta a vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtását a Biztonságos közlekedési korridorok és kerékpár tároló

  
 

6. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mest

  
 

6. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról

  
 

7. bod Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783.

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok kikölcsönzésének (bérmentes használatba adásának) jóváhagyására Nagyszombat Megye Útkezelő és Karbantartó Szervezete részére.

  
 

8. bod Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra C zapísané na LV . 5441 a LV č. 3251 zast

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingatlanok Nagyszombat Megye tulajdonába történő jövőbeni átruházásának a jóváhagyására (Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő az 5441 sz. tulajdonlapon vezetett, a II/507-II/572 körforga

  
 

9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzen

  
 

9. Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. március 21.), amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8 sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rende

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46
  Program najbližších prenosov :
 
18.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO KLIKNI - LIVE STREAMING beží na TV ESO -->
18.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.
18.09.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
23.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
24.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
24.09.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
26.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46