NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Schválenie programu rokovania 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

  
 

1, 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 20. ülése napirendjének elfogadása.

  
 

3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 19. zasadnutia konaného dňa 16.05.2017

  
 

3. A 2017. május 15-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 3/2017.

  
 

4. Javaslat Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének 3/2017-es módosítására

  
 

5. bod Návrh na opätovné prerokovanie návrhu na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3339/2 o výmere 12 m2 a par. č. 3339/3 o výmere 4 m2 , v prospech Ladislava Lelkesa

  
 

5. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3339/2 helyrajzi számú, 12 m2 területű és 3339/3. helyrajzi számú, 4 m2 területű parcellák Lelkes László, Vajka 75, 930 31 Vajka, részére történő eladási javaslat újratárgyalására.

  
 

6. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom, nachádzajúcim sa v Dunajská Streda, par. č. 120/3 o výmere 2 m2 a par. č. 120/4 o výmere 7 m2, vo vlastníctve Barnabása Szőkeho a manželky Alžbety Szőkeoveja par. č. 101/11 o výmere 4 m

  
 

6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Szőke Barnabás és neje Szőke Erzsébet, Balázsfa 102, 929 01 Töböréte, tulajdonában lévő 120/3. helyrajzi számú, 2 m 2 területű és 120/4. helyrajzi számú, 7 m2 területű parcellák; és a Dunasz

  
 

7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1916/34 o výmere 20 m2

  
 

7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1916/34. helyrajzi számú, 20 m 2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhel

  
 

8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2852 o výmere 12 981 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

  
 

8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2852. helyrajzi számú, 12 981 m 2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhe

  
 

9. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3222/4 o výmere 133 m2 a par. č. 3222/5 o výmere 37 m2 v prospech spoločnosti GEOREAL, a.s., Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624.

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3222/4. helyrajzi számú, 133 m2 területű és a 3222/5. helyrajzi számú, 37 m2 területű parcellák eladására a GEOREAL, a.s., Pozsonyi út 29/A, 931 01 Somorja, cégjegyzékszám: 36 242 624, részére

  
 

10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1779/25 o výmere 5 m2 , v prospech spoločnosti ASPECT LINE, s.r.o., Kukučínova 5515/39A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 808 741.

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1779/25. helyrajzi számú, 5 m2 területű parcella eladására az ASPECT LINE, s.r.o., Kukučín utca 5515/39A, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 36 808 741, részére.

  
 

11. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1564 o výmere 7 763 m2, v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa k. ú. Dunajská St

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1564. helyrajzi számú, 7 763 m2 területű parcella szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megköté-sének jóváhagyására a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/51. helyraj

  
 

12. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciou výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový dom v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom Dunajská Streda a DSGS

  
 

12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a DSGS kft., székhely Fő utca 6407/94, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36776700, közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagyására.

  
 

13. bod Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.

  
 

13. Javaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos szervezetek költségvetési szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására

  
 

14. bod Návrh na poverenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 činnosťou súvisiacou so zabezpečením zásobovania školských jedální pri materských školách a základných školách, Jedálne

  
 

14. Határozati javaslat a Gastro DS, s.r.o., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 808 478 társaság megbízására, amely a Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodák és alapiskolák mellett működő iskolai étkezdék, a Szociális Központ étkez

  
 

15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dun

  
 

15. Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. június 27.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2009/12 sz. a plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendelete.

  
 

16. bod 16. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ....../2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č.

  
 

16. Dunaszerdahely Város 2017/...... sz. (2017. június 27.) általános érvényű rendelete, amellyel kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének módosításokkal bővített teljes szövegének kötelező érvényű része (egységes szerkezetben a 5

  
 

17. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2017 zo dňa 27. júna 2017 o zriadení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

17. Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. június 27.) általános érvényű rendelete az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, létrehozásáról.

  
 

18. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mes

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.

  
 

19. bod ávrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

19. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2016 – tervezet jóváhagyására

  
 

20. bod Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda

  
 

20. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2017 – dokumentáció alaptervezetének jóváhagyására

  
 

21. bod Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „ NFP“ ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného (ďalej len „IROP“) s názvom Zlepšenie technického vybavenia jazykovej uče

  
 

21. Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe: A Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nyelvi szaktanterme és biológia-kémia szaktanterme f

  
 

22. bod Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy (OPKŽP, SIEA) na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejn

  
 

22. Javaslat a Környezetvédelmi Operatív Program, Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség, A középületek energia költségeinek csökkentése, OPKZP-PO4-SC431-2017-19 megnevezésű, 4. prioritás, konkrét célkitűzés: 4.3.1 keretében benyújtott pályázati kére

  
 

23. bod Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „ NFP“ ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného (ďalej len IROP) s názvom Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jaz

  
 

23. Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázati kérelemre vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe: A nyelvi oktatást támogató szaktantermek, iskolai könyvtárak és a szaktantermek műszaki berendezéseine

  
 

24. bod Petícia obyvateľov proti výstavbe parkoviska na sídlisku Ružový háj medzi obytnými blokmi 1376, 1378 v Dunajskej Strede.

  
 

24. Rózsaligeti 1376 és 1378as lakotömbök közötti parkoló kiépítése elleni lakossági petíció.

  
 

25. bod Návrh na vyhlásenie roka 2017 za pamätný rok Jánosa Esterházyho pri príležitosti jeho 60. výročia úmrtia.

  
 

25. Javaslat Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából a 2017-es év Esterházy János- emlékévvé nyilvánítására

  
 

26. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2017.

  
 

26. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.

  
 

27. bod Rôzne.

  
 

27. Egyéb.

  
 

28. bod Interpelácie

  
 

28. Interpelláció.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46
  Program najbližších prenosov :
 
18.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO KLIKNI - LIVE STREAMING beží na TV ESO -->
18.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.
18.09.2019 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
23.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
24.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
24.09.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
24.09.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
26.09.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 46