NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 3. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 25. ülése napirendjének elfogadása. + A 2017. november 28-ai Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.

  
 

1. a 3. bod Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia + Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva

  
 

4. Javaslat Dunaszerdahely város 2018-as költségvetésének 1/2018-as módosítására.

  
 

4. bod Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018.

  
 

5. Beszámoló városi főellenőr 2017-es évi ellenőrzési tevékenységéről

  
 

5. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

  
 

6. Beszámoló a 2017. december és 2018. február közötti időszakban befejezett ellenőrzések eredményeiről.

  
 

6. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2017 až február 20

  
 

7. Javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2018 első félévére

  
 

7. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

  
 

8. Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingó városi vagyonnak az alapiskolák kezelésébe atadására/kikölcsönzésére a Municipal Real Estate Dunaszerdahely kft., részére

  
 

8. bod Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o..

  
 

9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/204. helyrajzi számú, 140 m 2 területű, 1915/203. helyrajzi számú, 470 m2 területű, 1915/205. helyrajzi számú, 53 m2 területű, 1915/132. helyrajzi számú, 5 133 m2 területű, 1915/190. hely

  
 

9.bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/204 o výmere 140 m2 , par. č. 1915/203 o výmere 470 m 2 , par. č. 1915/205 o výmere 53 m2 , par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m

  
 

10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a telekkönyvi nyilvántartás „E“ regiszterében vezetett 446/2. helyrajzi számú, 2 664 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám

  
 

10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 446/2 o výmere 2 664 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

  
 

11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 512/6. helyrajzi számú, 22 m2 területű és a 512/8 helyrajzi számú, 14 m2 területű parcellák Narancsík József, Dió sor 26/2, 929 01 Kisudvarnok, részére történő eladására.

  
 

11. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. č. 512/8 o výmere 14 m2 , v prospech Jozefa Narancsíka, bytom

  
 

12. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2017. november 11-i ülésén elfogadott 522/2017/23. számú határozatának módosítára.

  
 

12, bod Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 522/2017/23 zo dňa 28.11.2017.

  
 

13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3045/2. helyrajzi számú, 57 m2 területű és a 3024/7. helyrajzi számú, 32 m2 területű parcellák Ing. Tokovics Izabela, Fürdő utca 2253/37, 929 01 Dunaszerdahely, részére történő eladására.

  
 

13. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2 a par. č. 3024/7 o výmere 32 m2 , v prospech Ing. Izabely Tokovicsovej, bytom Kúpeľná 2253/37, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Chrenko József, M. R. Štefánik utca 1116/2, 929 01 Dunaszerdahely, tulajdonában lévő 3738/15. helyrajzi számú, 1 053 m2 területű parcella; és az Ollétejed kataszterében elterülő a Dunaszerd

  
 

14. bod Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m2 , vo vlastníctve Jozefa Chrenka, M. R. Štefánika 1116/2, 929 01 Dunajská Streda; a k pozemkom nachádzajúcim

  
 

15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a telekkönyv „C“ nyilvántartásában vezetett 3464/862., 3464/805., 3464/851., 3464/852., 3464/853., 3464/854., 3464/855., 3464/856., 3464/857., 3464/858., 3464/808., 3463., 3464/809., 3409/5.,

  
 

15. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862, par. č. 3464/805, par. č. 3464/851, par. č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č

  
 

16. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 501/2017/23 sz. határozatának (2017. november 28.) megszűntetésére és a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1521/1. helyrajzi számú, 351 m2 területű parcella eladására a DS PROPERTY, a.s.,

  
 

16. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2 , v prospech spoločnosti DS PROPERTY

  
 

17. Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.

  
 

17. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mes

  
 

18. Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. február 20.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről

  
 

18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

  
 

19. Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. Évi ….. (2018. február 20.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város területén működő

  
 

19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné ško

  
 

20. Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. (2017. május 16.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről.

  
 

20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne sl

  
 

21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018-as évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 4. sz. (2014. április 8.) a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltat

  
 

21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytova

  
 

22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2018-as évi …….. számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 6. sz. (2014. április 8.) általános érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a

  
 

22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociál

  
 

23. Javaslat A helyi közutak, közterületek különleges célú használatának alapelvei - Dunaszerdahely Város területén bontási munkálatok végzése céljából dokumentum jóváhagyására

  
 

23. bod Návrh na schválenie dokumentu Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda

  
 

24. Határozati javaslat a Gastro DS városi kft. (székhely Dunaszerdahely, Erzsébet-tér 1203, azonosítószám 50 808 478) általi nem nyilvános étkeztetés biztosítására a Dunaszerdahely Város által fenntartott iskolai étkezdékben

  
 

24. bod Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478.

  
 

25 a 26. Javaslat Magán Iskolai Étkezde iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására + Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, igazgatójának a kinevezésére

  
 

25. a 26. bod Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. + Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda.

  
 

27. Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért

  
 

27. bod Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda

  
 

28. Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságainak Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függelének javaslata.

  
 

28. bod Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.

  
 

29. Egyéb.

  
 

29. bod Rôzne.

  
 

30. Interpelláció.

  
 

30. Interpelácie.

  
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47
  Program najbližších prenosov :
 
21.11.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 47